Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2005 | Voorstellen deregulering WW

Voorstellen deregulering WW

De SER stemt in met een drietal voorstellen van het kabinet om de WW op onderdelen te vereenvoudigen. Het gaat daarbij om:

  • het laten doorlopen van de WW-uitkering bij ziekte tijdens de eerste 13 weken;
  • aanpassing van de regeling voor overname van verplichtingen bij betalingsonmacht van de werkgever;
  • urenverrekening bij geringe werkhervatting.

 

Download:Voorstellen (955 kB)

De SER-Commissie Sociale Zekerheid, onder voorzitterschap van prof. A. Kolnaar, heeft het advies op 8 april 2005 namens de raad uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze had de raad hierover op 2 december 2004 advies gevraagd.

Over het kabinetsvoorstel voor een beperking van de toets op verwijtbare werkloosheid zal de raad zich op 15 april uitspreken in zijn advies Ontslagpraktijk en WW.