Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2004 | Uitbreiding toepassingsgebied arboregelgeving op zelfstandigen

Uitbreiding toepassingsgebied arboregelgeving op zelfstandigen

Advies 2004/04 - 20 februari 2004

De Arboregelgeving moet ook gaan gelden voor zelfstandigen in situaties met zeer ernstige, levensbedreigende, arbeidsrisico’s. Uitgangspunt moet zijn dat iedereen werkt in een veilige werksituatie en dat wordt voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan ernstige risico’s.

Download:Volledig advies (1337 kB)Samenvatting (71 kB)

Samenvatting

Op 28 april 2003 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) advies gevraagd over zijn voorstel om het toepassingsgebied van de arboregelgeving op zelfstandigen voor zeer ernstige risico’s uit te breiden. De adviesaanvraag bevat twee vragen. De ene vraag betreft het van toepassing verklaren van een deel van de arboregelgeving op alle zelfstandigen voorzover het gaat om zeer ernstige risico’s; bedoeld zijn levensbedreigende risico’s. De andere vraag ziet op het wel of niet uitzonderen van de categorie zelfstandige prostituees (1)werkzaam in seksinrichtingen.

De Commissie Arbeidsomstandigheden van de SER erkent de noodzaak van de voorgestelde uitbreiding van de werkingssfeer van de arboregelgeving. De commissie vindt dat uitgangspunt moet zijn dat de situatie waarin gewerkt wordt veilig is voor eenieder die aan het werk is. Bescherming en daarmee het voorkomen van blootstelling aan ernstige risico’s vormen in haar gedachtegang het vertrekpunt.
De gelijke behandeling van zelfstandig werkende prostituees in seksinrichtingen en andere zelfstandigen leidt er in deze visie toe dat de toepassing van de voorgestelde uitbreiding op de zelfstandig werkende prostituees in de rede ligt.

Een lid van de commissie (2)stemt niet in met het uitbreidingsvoorstel. Hij ziet de Arbowet primair als een regeling die de relatie regelt tussen werknemer en werkgever op het terrein van de arbeidsomstandigheden. Dit lid beschouwt de voorgestelde uitbreiding van wet- en regelgeving niet als het eerst aangewezen en meest effectieve instrument ter realisering van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van zelfstandigen en van anderen die op dezelfde werkplek werkzaam of aanwezig zijn. In deze visie dient het uitbreidingsvoorstel ook niet van toepassing te worden verklaard op de zelfstandig werkende prostituees.


  1. Het begrip prostituees geldt in dit advies zowel vrouwen als mannen.
  2. Het ondernemerslid benoemd door LTO-Nederland.