Briefadvies - 7 september 2004

Met deze brief geeft de Commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken een eerste reactie op uw adviesaanvraag van 23 juni 2004 aan de SER over de nota Koers BVE, het regionale netwerk aan zet. Het Dagelijks Bestuur van de SER heeft de commissie hiertoe gemachtigd. De commissie gaat er van uit dat haar opvattingen over een aantal hoofdlijnen uit Koers BVE een rol kunnen spelen in het algemeen overleg over de nota dat u zult hebben met de Vaste Commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer op 27 september a.s.
Naar verwachting zal de raad nog voor de jaarwisseling het definitieve advies uitbrengen, waarin hij uitvoeriger zal ingaan op de in deze brief aangestipte onderwerpen en op de door u in de adviesaanvraag gestelde vragen.

Download:Briefadvies (102 kB)