Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2001 | Voorontwerp wet ruimtelijke ordening

Briefadvies over het voorontwerp wet ruimtelijke ordening

6 november 2001

Download:Briefadvies (34 kB)

 De SER onderschrijft de noodzaak van een fundamentele herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Hij stemt ook in met de ambities die het kabinet voor het wetsvoorstel heeft geformuleerd. De SER wil nog wel één ambitie toevoegen: het faciliteren van de gebiedsgerichte ontwikkelingsplanologie.

Dit staat in een briefadvies dat de SER-commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid namens de raad heeft vastgesteld. Het is opgesteld door een werkgroep van deze commissie, onder voorzitterschap van prof.dr. L.F. van Muiswinkel. In deze commissie hebben ook leden uit de kring van natuur- en milieuorganisaties zitting. Het briefadvies is een reactie op de adviesaanvraag van minister Pronk (VROM) van 18 september jl.