Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2000 | Sociaal-economische grondrechten in de EU

Sociaal-economische grondrechten in de EU

Advies 2000/07 - 24 mei 2000

Download:Volledig advies (257 kB)

Inleiding

De Europese Raad van Keulen (juni 1999) heeft besloten tot het opstellen van een handvest van grondrechten van de Europese Unie. "Naar de opvatting van de Europese Raad heeft de Europese Unie thans een punt in haar ontwikkeling bereikt waarop de in Unieverband geldende grondrechten in een handvest gebundeld en aldus zichtbaarder gemaakt moeten worden." Bij het opstellen van het handvest dient volgens de Europese Raad rekening gehouden te worden met sociaal-economische rechten zoals vastgelegd in onder andere het Euroees Sociaal Handvest (ESH). De Europese Raad streeft ernaar een handvest van EU-grondrechten in de vorm van een politieke verklaring op de Top van Nice in december 2000 vast te stellen (waarna de verdere status van het handvest zal worden bezien) (1) .

Voor de Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA) van de SER was dit initiatief van de Europese regeringsleiders aanleiding een beknopt advies op eigen initiatief voor te bereiden. Daarvoor heeft zij een kleine ad-hocgroep ingesteld (zie voor beider samenstelling de bijlage). Het door deze ad-hocgroep voorbereide advies is vastgesteld in de vergadering van de Commissie ISEA van 24 mei 2000.

De opbouw van dit advies is als volgt. Hoofdstuk 2 beschrijft summier de geleidelijke ontwikkeling van het gemeenschappelijke domein van grondrechten in Europa en ook de toegenomen binding van de EU aan dat domein (2) . Hoofdstuk 3 bevat vervolgens, tegen deze achtergrond, de aanbevelingen van de Commissie ISEA: wat is daarbij het einddoel en wat acht zij, gezien het einddoel, op de korte termijn een haalbare volgende stap.
  1. Op 9 mei jl. heeft het kabinet zijn standpunt bekendgemaakt over de horizontale vraagstukken in verband met het op te stellen EU-handvest grondrechten.
  2. Het gaat hierbij om klassieke (vrijheids-), politieke (burger-) en sociale (sociaal-economische) grondrechten.