Adviezen 2000 - 2009

2009/07
De winst van maatwerk: je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn Advies en Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2009/06
Aanpak inhaleerbare allergene stoffen op de werkplek Advies en Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2009/05
Advies Consumentenrechten in de interne markt Advies en Kabinetsreactie 
Samenvatting en persbericht in Engels
2009/04
Europa 2020: de nieuwe Lissabon-strategie Advies en Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2009/03
Diversiteit in het personeelsbestand Advies en Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2009/01
Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek Advies en Kabinetsreactie
Volledige vertaling in Engels
2008/06
Advies Duurzame globalisering: een wereld te winnen Advies en kabinetsreactie
Verkorte uitgave in Engels
2008/05
Waarden van de Landbouw Advies en Kabinetsvisie
Verkorte uitgave in Engels en Frans
2008/04
Advies Zuinig op de Randstad Advies en Kabinetsvisie
Samenvatting in Engels
2008/03
Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Advies en kabinetsreactie
Samenvatting in Engels 
2008/02
Advies Kernenergie en een duurzame energievoorziening Advies 
Verkorte uitgave in Engels
2008/01
Evenwichtig Ondernemingsbestuur Advies en Kabinetsreactie 
Samenvatting in Engels
2008/--
2007/05
Groenboek Herziening van het consumentenacquis Advies en kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2007/04
Lissabon in de wijk: Het grotestedenbeleid in een nieuwe fase Advies en kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2007/03
Eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken Advies en kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2007/02
Arbeidsmigratiebeleid Advies en kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2007/--
Verklaring 50 jaar Verdrag van Rome Verklaring
Vertalingen: Engels, Duits, Frans, Spaans
2006/10
2006/09
Mobiliteitsmanagement Advies en Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2006/08
Welvaartsgroei door en voor iedereen Advies
Samenvatting in Engels, Frans, Duits en Spaans
2006/07
2006/06
Nederland en EU-milieurichtlijnen Advies en Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2006/05
Cofinanciering van het EU-landbouwbeleid Advies
Samenvatting in Engels
2006/03
Wegnemen belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar Advies en Kabinetsreactie 
Samenvatting in Engels
2006/02
Wetsvoorstel herziening concurrentiebeding Advies
Samenvatting in Engels
2006/01
De toekomst van de PBO Advies en kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2006/--
Brief over de toekomst van het middenbestuur Briefadvies (niet in boekvorm)
2006/--
Nieuw grenswaardestelsel Briefadvies (niet in boekvorm) en Kabinetsreactie
2006/--
Criteria publieke grenswaarden Briefadvies (niet in boekvorm) en Kabinetsreactie
2006/--
Toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling Briefadvies (niet in boekvorm) en Kabinetsreactie
2006/--
Zetelverdeling SER 2006-2008 Briefadvies (niet in boekvorm) en Kabinetsreactie
2006/--
Advisering over Europa Briefadvies (niet in boekvorm)
2006/--
Small claims procedure Briefadvies en Kabinetsreactie
Persbericht in Engels
2005/13
Milieu als kans Advies (PDF), Kabinetsreactie en
Samenvatting in Engels
2005/12
Kansen voor het platteland Advies (PDF), Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2005/11
Bruikbare Rechtsorde Advies (PDF), Kabinetsreactie
2005/09
Evaluatie Arbowet 1998 Advies (PDF), Kabinetsreactie
Samenvatting in Frans en Duits
Volledig advies in Engels
2005/08
Een nieuw Grenswaardenstelsel Advies (PDF), Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels en Frans
Volledig advies in Engels en Duits
2005/07
Dienstenrichtlijn Advies (PDF), Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels , Frans en Duits
Volledig advies in Engels
2005/06
Ontslagpraktijk en Werkloosheidswet Advies en Kabinetsreactie
2005/05
Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet Advies en Kabinetsreactie
2005/04
Advies Ondernemerschap voor de publieke zaak Advies (PDF), Kabinetsreactie 
Samenvatting in Engels, Duits en Spaans
2005/03
Vereenvoudiging Arbeidstijdenwet Advies en Kabinetsreactie
Persbericht in Engels, Duits en Frans
Samenvatting in Engels
2005/01
Nota Mobiliteit Advies en Kabinetsreactie 
Persbericht in Duits, Spaans en Frans
Samenvatting in Engels
2005/--
Consultatie wijziging Mededingingswet Briefadvies (PDF) (niet in boekvorm)
2005/--
Subsidiariteitstoets Briefadvies (PDF) (niet in boekvorm)
2005/--
Klachtbehandeling Briefadvies (PDF)
2005/--
Voorstellen deregulering WW Briefadvies (PDF) (niet in boekvorm)
2005/--
Actieplan Leven Lang Leren Briefadvies (PDF) (niet in boekvorm)
2004/14
Klokkenluiders Advies en Kabinetsreactie
Persbericht in Engels, Frans, Duits en Spaans
2004/12
De komende uitbreiding van de EU, in het bijzonder de toetreding van Turkije Advies
Samenvatting in Engels, Persbericht in Duits, Frans en Spaans
2004/11
Beoordeling kabinetsvoornemens Aanpassing toetredingsvoorwaarden WW Advies en Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels, Persbericht in Duits, Frans, Spaans
2004/10
Evaluatie van de Lissabon-strategie Advies, Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2004/09
Personenkring werknemersverzekeringen Advies en Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels, Persbericht in Duits, Frans, Spaans
2004/08
Nota Ruimte Advies en Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2004/07
Europese samenwerking bij handhaving consumentenwetgeving Advies en Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels, Persbericht in Duits, Frans, Spaans
2004/06
Oneerlijke handelspraktijken op consumententerrein in de EU Advies en Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2004/05
Keurmerken en duurzame ontwikkeling Advies en Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels, Persbericht in Duits, Frans, Spaans
2004/04
Uitbreiding toepassingsgebied arboregelgeving op zelfstandigen Advies en Kabinetsreactie
Persbericht in Engels
2004/03
Arbodienstverlening Advies en Kabinetsreactie
Persbericht in Engels
2004/02
Verdere uitwerking Wao-Beleid - reactie op enkele kabinetsvoornemens Advies, Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels, Persbericht in Frans, Duits, Spaans
2004/01
Aanpassing toetredingsvoorwaarden WW Advies en Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2004/--
Koers BVE Briefadvies (niet in boekvorm)
2003/12
Aanpassing Wet op de ondernemingsraden Advies en Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2003/11
Interactie voor innovatie Advies en Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2003/09
Van Conventie naar Intergouvernementele Conferentie Advies en Kabinetsreactie
Persbericht in Engels
2003/08
De rol van de werknemers in de Europese Vennootschap Advies 
Samenvatting en Persbericht in Engels
2003/05
Naar een nieuw werkprogramma MAC-waarden Advies en Kabinetsreactie
2003/03
Aanpassing Arbeidstijdenwet Advies
Persbericht in Engels
2002/13
Bemiddeling in financiële diensten Advies en Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2002/11
2002/10
2002/09
Innovatie voor duurzaam 'voedsel' en 'groen' Advies, Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2002/08
Sociaal-economisch beleid 2002-2006 Advies
Samenvatting in Engels, Duits, Frans
2002/07
Nationale strategie voor duurzame ontwikkeling Advies, Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2002/05
Werken aan arbeidsgeschiktheid : Voorstellen WAO-Beleid Advies, Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels, Duits, Frans
2002/04
Nationale CO2-emissiehandel in Europees perspectief Advies, Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2002/03
2002/02
EU en vergrijzing Advies, Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2002/--
Advies van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een hoofdbedrijfschap voor ambachtsbedrijven Advies
Verschenen in Adviezen van de Bestuurskamer inzake hergroepering bedrijfslichamen 1998-2003 (deel 2)
2002/--
Advies tot opheffing van het Bedrijfschap voor de Handel in Tuinbouwzaden Advies
Verschenen in Adviezen van de Bestuurskamer inzake hergroepering bedrijfslichamen 1998-2003 (deel 2)
2002/--
Advies inzake voorontwerp Wet beroep bij niet tijdig beslissen Advies
Verschenen in Adviezen van de Bestuurskamer inzake beleid of regelgeving 1998-2002
2002/--
Advies van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een bedrijfschap voor de bosbouw, het bosbeheer en de houtteelt Advies
Verschenen in Adviezen van de Bestuurskamer inzake hergroepering bedrijfslichamen 1998-2003 (deel 1)
2002/--
2001/08
Nationaal Milieubeleidsplan 4 Advies, Kabinetsreactie
2001/07
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening Advies
Samenvatting in Engels
2001/06
2001/05
Natuur voor mensen, mensen voor natuur Advies, Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2001/04
Arbeidsmobiliteit in de EU Advies en Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2001/03
Nationaal Verkeers- en Vervoersplan Advies
Samenvatting in Engels
2001/02
Het functioneren en de toekomst van de structuurregeling Advies
Samenvatting in Engels, Duits, Frans
2001/--
Advies tot opheffing van het Bedrijfschap voor het Brood- en Banketbakkersbedrijf Advies
Verschenen in Adviezen van de Bestuurskamer inzake hergroepering bedrijfslichamen 1988-2003 (deel 1)
2001/--
2001/--
Briefadvies globalisering Briefadvies (niet in boekvorm)
2001/--
Briefadvies inzake voorontwerpen extern klachtrecht in de Awb en de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer Briefadvies
Verschenen in Adviezen van de Bestuurskamer inzake beleid of regelgeving 1998-2002
2001/--
Aanvullend Advies van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een Productschap Dranken Advies
Verschenen in Advies van de Bestuurskamer inzake hergroepering bedrijfslichamen 1998-2003 (deel 1)
2000/12
Naar een gezond stelsel van ziektekostenverzekeringen Advies
Samenvatting in Engels, Duits, Frans
2000/11
De winst van waarden Advies, Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2000/10
Toekomstgericht woonbeleid Advies
Persbericht in Engels
2000/09
Meerjarennota Emancipatiebeleid Advies
Samenvatting in Engels
2000/08
Sociaal-economisch beleid 2000-2004 Advies
Samenvatting in Engels, Duits, Frans
2000/07
Sociaal-economische grondrechten in de EU Advies
Persbericht in Engels
2000/06
Emissiehandel in klimaatbeleid Advies, Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2000/05
Onvolledige AOW-opbouw Advies, Kabinetsreactie
2000/01
Sociaal-economische beleidscoördinatie in de EU Advies, 
Samenvatting in Engels, Frans
2000/--
Advies tot opheffing van het Bedrijfschap voor het Natuursteenbedrijf - deel I Advies
Verschenen in Adviezen van de Bestuurskamer inzake hergroepering bedrijfslichamen 1998-2003 (deel 1)
2000/--
Advies tot opheffing van het Bedrijfschap voor de Lederwaren- en Schoenindustrie Advies
Verschenen in Adviezen van de Bestuurskamer inzake hergroepering bedrijfslichamen 1998-2003 (deel 1)
2000/--
2000/--
Advies tot opheffing van het Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie Advies
Verschenen in Adviezen van de Bestuurskamer inzake hergroepering bedrijfslichamen 1998-2003 (deel 1)
2000/--
Het conceptvoorstel van Wet toezicht Europese subsidies Briefadvies (in PDF)
Verschenen in Adviezenvan de Bestuurskamer inzake beleid of regelgeving 1998-2002
2000/--
Communautaire verplichtingen van decentrale overheden Advies
Verschenen in Adviezen van de Bestuurskamer inzake beleid of regelgeving 1998-2002
2000/--
Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht Advies
Verschenen in Adviezen van de Bestuurskamer inzake beleid of regelgeving 1998-2002
Zoek SER-adviezen
  Zoeken