Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1995 | Witboek Europees beleid

Advies Witboek Europees beleid

Advies 1995/01 - 17 maart 1995

Er wordt aandacht gevraagd voor het mogelijke gevaar van concurrentiedistorsies als gevolg van verschillende niveaus van sociale bescherming, voor sociaal beleid, voor instrumentkeuze en de wijze waarop het Protocol betreffende de sociale politiek moet worden gebruikt.

Download:Volledig advies (654 kB)

De Sociaal-Economische Raad vindt dat moet worden nagedacht over het opnemen van een aantal sociale grondrechten in het EG-verdrag. Het moet dan gaan om bepaalde fundamentele rechten van strikt kwalitatieve aard die reeds een vast onderdeel uitmaken van de sociaal-economische rechtsorde van de meeste lidstaten. Het gaat dan bijvoorbeeld om internationale afspraken (ILO-conventies) over het verbod op dwangarbeid, het verbod op kinderarbeid, het recht op vakvereniging, het verbod op discriminatie in beroep en beroepsuitoefening, en het recht op vrije onderhandelingen. Daarmee wordt een fundament gelegd waarop de onderbouw het geheel van EG-verordeningen en richtlijnen berust.