Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Convergentie en overlegeconomie

Convergentie en overlegeconomie

Adviesnr. 1992/15 - 16 november 1992

Advies over de convergentiestrategie naar de EMU en de toekomst van de overlegeconomie.

Download:Volledig advies (3288 kB)

Naast het voldoen aan de formele convergentiecriteria van de EMU moet Nederland een beleid voeren, dat de economie optimaal concurrerend maakt in een steeds internationalere omgeving. Daartoe zijn drie doelstellingen geformuleerd, bevordering van:
- een evenwichtige economische groei, binnen het streven naar een duurzame ontwikkeling;
- een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie;
- de totstandkoming van een redelijke inkomensverdeling.

Deze doelstellingen betekenen een toespitsing van de vijf klassieke doelstellingen uit 1951. Hoofdstuk 4 van het advies is gewijd aan de mogelijkheden en de grenzen van de overlegeconomie. Een herbezinning op het functioneren van de overlegeconomie is gewenst tegen de achtergrond van een sterkere marktwerking, internationalisatie van de economie en beleid, individualisering en emancipatie van burgers en decentralisatie van openbaar bestuur en van sociaal-economische verhoudingen.
De Sociaal-Economische Raad meent dat een keuze voor revitalisering van de overlegeconomie mede inhoudt, dat ook in de toekomst de adviesfunctie van de SER niet vrijblijvend zal zijn. Het advies spreekt zich uit tegen afschaffing van de adviesplicht.