Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1985 | Advies vrijwillige deeltijdarbeid

Advies vrijwillige deeltijdarbeid

Adviesnr. 1985/11 - 31 mei 1985

Het voorstel strekt ertoe dat voltijd- en deeltijdwerknemers een gelijke rechtspositie krijgen. De aanvraag heeft zowel betrekking op de inhoud als op de juridische vorm van de ontwerp-richtlijn.

Download:Volledig advies (512 kB)

De raad onderschrijft het standpunt van de Stichting van de Arbeid (17 november 1981) dat 'deeltijdarbeid gepaard moet gaan met een gelijkwaardige rechtspositie van de deeltijdwerker. De deeltijdwerker moet worden beloond naar rato van het aantal gecontracteerde arbeidsuren. Ook de andere arbeidsvoorwaarden moeten in beginsel in gelijke mate van toepassing zijn op de deeltijdwerker'.
De raad is verdeeld ten aanzien van de noodzaak van de onderhavige ontwerp-richtlijn van de EG en over het verschijnsel van drempels met betrekking tot de OR en dergelijke. Ten slotte gaat de raad in op non-discriminatie-aspecten.