Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1980 | Rapport Taak, samenstelling en werkwijze van de Sociaal-Economische Raad

Rapport Taak, samenstelling en werkwijze van de Sociaal-Economische Raad

Adviesnr. 1980/10 - 30 mei 1980

Na uitgebreid historisch (zelf)onderzoek komt de raad tot de slotsom, dat de overwegingen die destijds tot zijn instelling hebben geleid, ook nu nog ten volle gelden. Er is in de toekomst nog meer werk voor dit belangrijkste adviescollege van de regering, wat betreft sociaal-economische aangelegenheden, zo voorziet de raad.

Download:Volledig advies (2166 kB)

Enkele andere conclusies en wensen zijn:
- Slechts werkgevers en werknemers (en geen andere maatschappelijke organisaties) krijgen een zetel.
- Ook leden van ambtenarenbonden tellen mee bij de zetelverdeling van de werknemerskant.
- Verbreding van de commissie voor consumentenaangelegenheden tot één voor Consumenten- en Ordelijk Economisch Verkeer; in de raad zelf is geen plaats voor aparte consumentenvertegenwoordiger.
- Naast werkgevers en werknemers moeten de stemhebbende kroonleden in de raad blijven.
- De overheid dient niet rechtstreeks als 'lid' in de SER deel te hebben.
- De meerderheid acht het vervullen van commissariaten door kroonleden nuttig; de minderheid vindt dat ongewenst
- Voortaan opgaaf van personen die meerderheids/ minderheidsstandpunten innemen.
-Ministers van Financiën en van Wetenschapsbeleid behoren ook advies van de raad te vragen als het gaat om belangrijke sociaal-economische beleidsvoornemens. 

De bijlagen bevat: 
 In wetten opgenomen bepalingen,
'De SER gehoord', onderzoek naar de adviserende taak vanaf 1950,
Overzicht van krachtens medebewind aan de raad opgedragen bestuurstaken,
En discussienota inzake consumentenaangelegenheden.