Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Advies met betrekking tot de tweede fase van de herstructurering van de kinderbijslag en de kinderaftrek

Advies met betrekking tot de tweede fase van de herstructurering van de kinderbijslag en de kinderaftrek

Adviesnr. 1978/12 - 15 september 1978

Het advies is niet vastgesteld. Wel zijn de beraadslagingen en parlementaire stukken voorgelegd.

Download:Volledig advies (665 kB)

De raad wijst de door de regering in het kader van het 'ombuigingsbeleid' voorgestelde maatregel als onaanvaardbaar af. Lager betaalden met kinderen van 16 en 17 jaar zouden bijzonder onbillijk behandeld worden.
Een minderheid van de raad, bestaande uit een groot aantal leden, acht de maatregel aanvaardbaar gezien de noodzaak van ombuigen. Toch heeft ook de minderheid bedenkingen. Compensatie zoals een verhoging van de leeftijdsgrens voor de schoolgeldplicht tot 18 jaar en wijziging van de maatstaf waarnaar het schoolgeld wordt geheven, wordt bepleit.
Enkele leden die het met het minderheidsstandpunt eens zijn, achten het ontbreken van compensaties voor 16- en 17-jarige niet studerende invalide kinderen, een ernstig gemis. Een ander gemis is het ontbreken van inzicht in het totale gevolg van de voorgenomen ombuigingen.