Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Rapport van de Commissie Economische Deskundigen met het commentaar van de raad

Rapport van de Commissie Economische Deskundigen met het commentaar van de raad

Adviesnr. 1971/23: 1 november 1971 (Commissie Economische Deskundigen)

Zie ook het Advies 1971/14, Tweede interimadvies inzake het loon- en prijsbeleid als instrument van conjunctuurbeheersing. Hierin werd geopperd over de sociaal-economische situatie te doen rapporteren door een speciale commissie, bestaande uit kroonleden.

Download:Volledig rapport (1623 kB)

Wat de ontwikkelingen in het buitenland betreft, constateert de commissie nog altijd omvangrijke wereldhandel, echter gehinderd door bijv. Amerikaanse invoermaatregel en zwevend worden van diverse valuta’s, met name de dollar.
Een lichtpunt hierbij is dat 'de olieprijzen niet langer sterk oplopen en de vrachttarieven dalen'.
Wat de binnenlandse ontwikkelingen betreft, valt een duidelijke overschrijding van het gerealiseerde reële loon vergeleken met de reële mogelijkheden op, ondanks afzwakking van de conjunctuur en de minder gespannen arbeidsmarkt.
Voorts neemt men een afnemend rendement op geïnvesteerd kapitaal in vrijwel elke sector waar.

Bepleit wordt het terugdringen van de nominale loonstijging ter verbetering van de winstpositie van het bedrijfsleven.
Voornaamste aanbeveling ter doorbreking van de 'eigen motoriek' van de loon- en prijsspiraal, is ten opzichte van 1971 de stijging van de loonsom per werknemer gedurende drie jaar telkens met twee punten te verlagen.
Hierdoor zou men na 4 jaar weer een nominale loonontwikkeling van 8% per jaar kunnen realiseren met een daarbij behorende prijsstijging van 3 à 4%. Hiertoe is nodig een veel meer efficiënte verticale en horizontale organisatiestructuur van werknemers en werkgevers. Het commentaar van de raad is goedkeurend.