Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Advies inzake de Nota Economische Contouren voor de jaren 1972 t/m 1975

Advies inzake de Nota Economische Contouren voor de jaren 1972 t/m 1975

Adviesnr. 1971/11 - 7 mei 1971

De raad vindt de Nota passief. Het is niet zo dat men de internationale inflatie gelaten over zich moet laten komen en met dat idee de cijfers voor de kabinetsperiode 1972-1975 moet berekenen.

Download:Volledig advies (639 kB)

De raad staat een inflatiebestrijdend beleid voor ogen maar hierover geeft het CPB geen uitsluitsel.
De nota is trouwens niet veel meer dan een extrapolatie van bekende data, zij het dat rekening is gehouden met enkele groeitendenzen als aangegeven in de CPB-publikatie 'De Nederlandse Economie in 1973'.

Om te voorkomen dat zich in Nederland een zelfstandig, niet- geïmporteerd, inflatieproces ontwikkelt, moet volgens de raad worden vermeden dan het looninkomen en ook het overig inkomen zodanig belast wordt dat, gezien de ontwikkeling van de produktiviteit, een afwenteling van deze lasten vrijwel onvermijdelijk wordt.
Daar staat dan tegenover dat alle bevolkingsgroepen ervan doordrongen moeten worden dat, indien met het oog op bepaalde collectieve voorzieningen drukverzwaring van hetzij sociale lasten, hetzij de belastingen onvermijdelijk is, deze ook reëel door de actieve bevolking moeten worden gedragen.