Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Advies inzake een selectieve toepassing van de investeringspremieregeling

Advies inzake een selectieve toepassing van de investeringspremieregeling

Adviesnr. 1971/03 - 22 januari 1971

De raad erkent de aantrekkelijkheid van het idee om door middel van selectieve investeringspremie bepaalde gebieden en bedrijfstakken te stimuleren. Praktisch is de voorgestelde regeling niet wegens het (nog) niet kwantificeerbaar zijn van rendementseisen.
Dit hangt in de eerste plaats af van het soort bedrijfstak.

Download:Volledig advies (582 kB)

Bovendien moet men werkgelegenheid en milieu meetellen om op een verantwoorde wijze de betekenis van verschillende bedrijfstakken voor de volkshuishouding te kunnen afwegen.
Zolang dit basismateriaal ontbreekt acht de raad het opstellen van criteria niet verantwoord.
De raad is van mening dat een optimale bedrijfstakniveau op nationaal niveau misschien niet optimaal is op regionaal niveau.
Wat dit betreft, is het wachten op een regionaal economisch plan van het CPB.

Bovenstaande bedenkingen ten spijt gaat de raad in op het reeds aan de de gang zijnde proces van het 'sturen' van de industriële expansie en vernieuwing ten gunste van de regionale ontwikkeling.
Hij stelt daarbij de 12 miljoen gulden grens, voor investeringen daarboven geldt de eis van inzicht in de bedrijfstakstructuur. Investeringen van minder dan 12 miljoen gulden worden beoordeeld naar de bestaande criteria.