Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | Structurele verhoging van de loongrens en van de maximum dagloongrens in de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1970

Advies inzake een structurele verhoging van de loongrens en van de maximum dagloongrens in de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1970

Adviesnr. 1969/16 - 28 november 1969

Iets meer dan de helft van de bevolking is verplicht verzekerd. De ZFR wil de loongrens waarboven men niet langer verzekerd is, tussentijds verhogen van 14.850 gulden naar 16.000 gulden.
De raad ziet de noodzaak hiervan in.

Download:Volledig advies (729 kB)

De kosten van de gezondheidszorg leggen beslag op een steeds groter deel van het inkomen omdat die kosten sneller stijgen dan de index van de regelingslonen die de loongrens regeert. Vrijwillige verzekering gaat allengs de draagkracht van velen te boven Een minderheid, bestaande uit een groot aantal leden, wil hangende het beraad over de structuur van de sociale verzekering en op grond van het feit dat door deze hogere loongrens ook het premieplafond (85% daarvan) hoger komt, hetgeen tot grotere premies leidt, voorlopig niets van verhoging van de loongrens weten.