Bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ook neemt het besluiten over het verlenen, verlengen dan wel intrekken van de certificering van bureaus en de registratie van opleiders.

Verder neemt het bestuur besluiten over kwaliteitseisen, de begroting, inzet van middelen en over beleidsvoorstellen vanuit de kamers. Het bestuur is eindverantwoordelijk. Het heeft de bevoegdheid beleidsvoorstellen vanuit de kamers of het secretariaat over te nemen, of gemotiveerd af te wijzen of te wijzigen. Het bestuur kan ook een mandaat aan de kamers geven om bepaalde delen van beleid uit te voeren.

Het bestuur bestaat uit vijf personen:

C.D.J. Bulten, voormalig voorzitter
M. Capel, vertegenwoordiger van BVMP
J. Jongejan, vertegenwoordiger van BVMZ
A. van Delft, vertegenwoordiger uit de werkgeversorganisaties en overheidswerkgevers
P.H.M. de Jong, vertegenwoordiger uit de werknemersorganisaties

Het bestuur van de Stichting SCOOR-RMZO © Dirk Hol