Wet bestuur en toezicht

De Wet bestuur en toezicht regelt de inrichting van het bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen. Eén van de regels van de wet betreft de evenwichtige verdeling van zetels over mannen en vrouwen in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. De wet bepaalt voor grote vennootschappen een streefcijfer dat ten minste 30% van de zetels door vrouwen zal worden bezet en ten minste 30% van de zetels door mannen, uiteraard voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke personen.

Dankzij een amendement op de wet ingediend door Kalma, Van Vroonhoven-Kok en Weekers (1 december 2009) is de evenwichtige verdeling van de zetels over vrouwen en mannen in de wet opgenomen.

In de toelichting op het amendement wordt aangegeven dat Nederland in vergelijking met andere landen een erg laag aantal vrouwen in bestuurlijke functies kent en de verwachting is dat dit aantal zonder extra stimuleringsmaatregelen nauwelijks zal groeien.

Die groei is echter wel zeer wenselijk. Internationaal onderzoek, van onder andere McKinsey en Catalyst, tonen aan dat een evenwichtige m/v verdeling in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen onder andere leidt tot betere bedrijfsresultaten, meer creativiteit en innovatiekracht en het beter inspelen op de vraag van klanten. De bepaling dient dus een economische doelstelling.

Heeft uw vennootschap een one-tier board, dan geldt de 30% norm voor zowel Executive Board als voor de Non Executive Board. Heeft uw organisatie een two-tier board, dan geldt deze norm voor zowel de Raad van Bestuur als voor de Raad van Commissarissen.

Het vereiste van de verplichte M/V verdeling geldt voor naamloze en besloten vennootschappen die volgens het jaarrekeningrecht kwalificeren als een “grote rechtspersoon”. Dit is het geval als de betrokken vennootschap op twee opeenvolgende balansdata voldoet aan twee van de volgende drie criteria:

  • De waarde van de activa bedraagt meer dan € 20 miljoen;
  • De netto-omzet is meer dan € 40 miljoen;
  • Het gemiddeld aantal werknemers is 250 of meer.

Per 1 januari 2013 is de Wet bestuur en toezicht in werking getreden. Bedrijven moeten dus nu al voldoen aan de wet. Lukt dat een organisatie (nog) niet, dan zal in het jaarverslag daarover moeten worden gerapporteerd.

Wanneer niet wordt voldaan aan de 30% bepaling in de wet, dan dient de vennootschap in haar jaarverslag uiteen te zetten:

  • Waarom deze evenwichtige verdeling niet is bereikt
  • Op welke wijze de vennootschap heeft getracht om tot een evenwichtige verdeling te komen
  • Op welke wijze de organisatie deze evenwichtige verdeling alsnog wil gaan realiseren