Publicatie

Bemiddelingsverzoek MI 23.006

De kern van het geschil ziet primair op een informatieverzoek van de or rondom diverse pensioenregelingen in verband met wijziging van de Pensioenwet. Hierbij doet hij beroep op zijn instemmingsrecht. De bestuurder betwist dit recht niet, maar wil zich eerst zelf verdiepen in de materie en vervolgens met de or afspreken hoe ze dit onderwerp gaan behandelen.

Datum indiening:
19 april 2023
Verzoeker:
or
Onderwerp:
verzoek om informatie over pensioenregeling
Trefwoorden:
pensioenregelingen, informatierecht, instemmingsverzoek, artikelen 24, 25, 27 WOR, mediation, medezeggenschapsstructuur, overlegstructuur
Afhandeling:
bemiddelingszitting

Verder is er al geruime tijd verschil van inzicht tussen de bestuurder en de or over de wijze van overleg en over de medezeggenschapsstructuur. Een deel van de or is tegen verandering daarvan. Dit heeft ertoe geleid dat de ondernemer via een kort geding wil afdwingen dat er een andere medezeggenschapsstructuur komt en dat er een onafhankelijke voorzitter voor de overlegvergadering wordt aangesteld. Verder is de relatie tussen de bestuurder en enkele or-leden en tussen or-leden onderling ronduit slecht te noemen. Er zijn weliswaar verschillende pogingen ondernomen om tot een oplossing te komen, maar die hebben niet tot het gewenste resultaat geleid.

Ondanks de complexe en lastige situatie zijn partijen wel gemotiveerd om de verhoudingen te verbeteren. De Bedrijfscommissie concludeert daaruit dat partijen medezeggenschap belangrijk vinden. Echter, voor goede medezeggenschap is dialoog en een open houding nodig en daar ontbreekt het aan.

De Bedrijfscommissie adviseert dat bestuurder en or allereerst gezamenlijk een agenda/werkplan opstellen voor de komende zes maanden (of langer). Hierin kunnen in ieder geval de aanpassing van de pensioenregelingen en de mogelijk toekomstige medezeggenschapsstructuur opgenomen worden. Ten tweede adviseert de commissie om een procesbegeleider in de arm te nemen. Verder adviseert de Bedrijfscommissie de or-leden om onderling meer (informeel) te overleggen zonder meteen naar de wet te grijpen. Tot slot adviseert zij vooral om het informele overleg tussen een kleine delegatie van de or en de bestuurder te stimuleren en de medezeggenschap zichtbaarder te laten worden door bijvoorbeeld op verschillende locaties in het land te vergaderen

Ten aanzien van de pensioenkwestie vindt de Bedrijfscommissie het niet vreemd dat de bestuurder zich goed wil laten informeren, maar zij kan zich gelijktijdig goed voorstellen dat de bestuurder de or alvast de basisinformatie geeft, zoals pensioen- en uitvoeringsovereenkomsten.

De commissie adviseert partijen hierom om, zodra duidelijk begint te worden hoe de nieuwe pensioenregeling eruit zou kunnen zien, een (gezamenlijke of ieder een eigen) pensioendeskundige te raadplegen voor de doorrekening van plannen.
Voor goede uitleg over het nieuwe pensioenstelsel, praktische handvatten en tools (zowel voor werkgevers als voor ondernemingsraden) verwijst de commissie graag naar de website: www.werkenaanonspensioen.nl.


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.