Publicatie

Bemiddelingsverzoek MII 22.004

De or bestaat uit drie leden. Er is een vacature en een tweede lid is langdurig ziek geweest, maar heeft in re-integratieperiode geen or-werk gedaan. Bovendien is dit or-lid vlak voor de bemiddelingszitting met pensioen gegaan.

Datum indiening:
14 juni 2022
Verzoeker:
or
Onderwerp:
opheffen or, intrekken faciliteiten or
Trefwoorden:
opheffing or, faciliteiten, or-reglement, kandidaten werven, langdurige ziekte
Afhandeling:
bemiddelingszitting

Er zijn weliswaar tussentijdse verkiezingen georganiseerd, maar dit heeft geen nieuwe kandidaten opgeleverd. In de praktijk bestaat de or dus uit één lid. De bestuurder vindt dit geen werkbare situatie, wil de or opheffen en op een andere manier invulling geven aan medezeggenschap. De bestuurder trekt tevens de faciliteiten van het nog enige actieve or-lid in. De or is het met beide zaken niet eens.

Gezien het feit dat er al langer sprake is van minder dan 50 medewerkers en de or in stand is gehouden ook nadat de verplichting tot het instellen van een or bij 35 of meer medewerkers jaren geleden al uit de cao is geschrapt, oordeelt de Bedrijfscommissie dat er impliciet sprake is van een vrijwillig in stand gehouden or conform artikel 5a, tweede lid van de WOR.
De commissie geeft aan dat een vrijwillig ingestelde or wél door een bestuurder opgeheven kan worden, maar dat dat pas aan het einde van de zittingstermijn kan en dus niet tussentijds. De commissie wijst de bestuurder op de mogelijkheid om daarna een personeelsvertegenwoordiging in te stellen. Deze heeft conform de cao het advies- en instemmingsrecht van een ondernemingsraad.

De commissie constateert verder dat de or zelfs uit vijf leden behoort te bestaan conform het or-reglement. Dit reglement is oud, nooit aangepast en bevat zelfs regelingen die in strijd zijn met de wet. De commissie raadt ten zeerste aan dit reglement zo snel mogelijk aan te passen en daarbij gebruik te maken van het SER-Voorbeeldreglement en het op de situatie van toepassing zijnde modelformulier.
De commissie erkent het probleem dat het lastig kan zijn om genoeg kandidaten te vinden voor het or-werk, maar geeft aan dat dit partijen niet ontslaat van de plicht zich in te blijven zetten voor het werven van kandidaten.

De commissie adviseert partijen samen een plan op te stellen voor het werven van kandidaten en gezamenlijk de medewerkers benaderen.
Omdat werkdruk een veel gehoord argument blijkt te zijn om niet in de or te stappen stelt de commissie voor dat er een passender faciliteitenregeling wordt ontworpen, die tegemoet komt aan de grootste bezwaren en waardoor mensen de ruimte ervaren om binnen werktijd hun or-werk te doen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.