Publicatie

Bemiddelingsverzoek MII 22.003

De bestuurder wil de arbeidsvoorwaarden van een groep medewerkers (leidinggevenden van de verschillende vestigingen) onder de van toepassing zijnde cao brengen. De or meent dat hij hierover instemmingsrecht heeft omdat er sprake zou zijn van (de wijziging van) een beloningssysteem.

Datum indiening:
24 maart 2022
Verzoeker:
or
Onderwerp:
instemmingsrecht over wijziging beloningssysteem en recht inschakeling externe deskundigen
Trefwoorden:
instemmingsrecht, inhuren van deskundigen, kosten, arbeidsvoorwaarden, ca
Afhandeling:
bemiddelingszitting

Om zich te kunnen voorbereiden wil de or deskundigen inschakelen. De bestuurder maakt hiertegen bezwaar, met name vanwege de hoge kosten die hiermee gemoeid zijn. Ondanks dit bezwaar schakelt de or de gewenste deskundigen in. De bestuurder weigert de gemaakte kosten te vergoeden. Bovendien ontkent de bestuurder dat de or instemmingsrecht heeft over het onder de cao brengen van de groep medewerkers.

De Bedrijfscommissie merkt op dat het recht op instemming wordt ingekaderd door de aanwezigheid van een cao. Omdat de cao van toepassing is op de onderneming, is de ondernemer gehouden zijn medewerkers hieronder te laten vallen indien dat in de cao is beschreven. De ondernemer heeft hiertoe geen keuze. Hij is daartoe verplicht. De or heeft dus ook geen instemmingrecht.
De Bedrijfscommissie stelt dat de or zich aan de bestaande faciliteitenregeling had moeten houden en het inhuren van deskundigen samen met de bestuurder had moeten regelen. Deze regeling heeft niet ten doel het recht van de or op externe bijstand te beperken, maar om verstandig om te gaan met de daaraan verbonden kosten.
De Bedrijfscommissie doet geen uitspraak over de hoogte van de facturen van de advocaat en de medezeggenschapsadviseur.

De Bedrijfscommissie merkt richting de advocaat van de or aanvullend op, dat op het moment dat duidelijk werd dat de or niet helemaal correct handelde, van hem verwacht mocht worden dat hij de or daarin zou adviseren en waarschuwen voor mogelijke gevolgen die dat zou kunnen hebben.Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.