Publicatie

Bemiddelingsverzoek MI 20.004

De kern van het geschil is dat de bestuurder graag het jaarlijkse moment van salarisherziening wil gelijktrekken met de overige (buitenlandse) ondernemingen van het concern.

Datum indiening:
28 april 2020
Verzoeker:
ondernemingsraad
Onderwerp:
instemmingsrecht, internationale concernverhouding
Trefwoorden:
instemmingsrecht, nietigheid, internationale concernverhouding, buitenlandse moeder
Afhandeling:
bemiddelingszitting

De or heeft ten aanzien van dit onderwerp instemmingsrecht en heeft de instemming onthouden. Aan de orde is de vraag of partijen alsnog tot overeenstemming kunnen komen, en zo ja, onder welke voorwaarden. Tevens speelt in de onderneming een meer fundamenteel probleem ten aanzien van de medezeggenschap, namelijk dat veel besluiten worden genomen door de buitenlandse moedermaatschappij, waarbij volgens de or onvoldoende rekening wordt gehouden met het Nederlandse medezeggenschapsrecht.

Tijdens de zitting is door middel van bemiddeling getracht partijen tot overeenstemming te brengen over de salarisherziening. Dat lukte niet direct, maar partijen zagen mogelijkheden om het onderlinge gesprek voort te zetten. De Bedrijfscommissie heeft ze daarvoor de tijd gegeven tot 1 oktober 2020. Na 1 oktober hebben partijen laten weten er toch niet uit te zijn gekomen en vragen zij alsnog om een advies. De Bedrijfscommissie heeft daarop nogmaals gewezen op de adviezen die waren gegeven naar aanleiding van de zitting. De Bedrijfscommissie biedt aan te overwegen nogmaals een zitting te houden, maar dan moeten partijen wel bereid zijn om serieus naar een oplossing te zoeken en water bij de wijn te doen. Zo niet dan beschouwt de Bedrijfscommissie de zaak als afgedaan. Ten aanzien van de concernverhouding heeft de Bedrijfscommissie partijen handvatten gegeven hoe zij daar het best in de praktijk mee om kunnen gaan.


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.