Home | Thema's | OR en medezeggenschap | Websites en organisaties

Websites en organisaties medezeggenschap

Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft bijgaande lijst opgesteld voor het (landelijke) medezeggenschapsveld. Er zijn namelijk behoorlijk wat organisaties die zich bezighouden met medezeggenschap, veelal met hun eigen afkorting. Onderstaand overzicht biedt inzicht in dit veelvuldige aanbod. Met name voor OR-leden wordt hiermee getracht goed in kaart te brengen wat al deze partijen en organisaties doen. De omschrijving is ontleend aan de websites van de betreffende organisaties.

Naast organisaties zijn ook wat informatieve websites opgenomen omtrent medezeggenschap. Via de diverse hyperlinks komt u rechtstreeks op de betreffende websites terecht. Hoewel zorgvuldig tot stand gekomen, is onderstaand overzicht niet compleet.
Ontbreekt er uw inziens een organisatie en/of interessante website in onderstaand overzicht, neem dan contact op met het secretariaat: tel. 070 – 3499563 / cbm@ser.nl of gebruik het contactformulier op de SER-website.

Bedrijfscommissies

BC Markt I
Bedrijfscommissie Markt I

De bedrijfscommissie voor ondernemingen in commerciële sectoren. Bedrijfscommissies bemiddelen (gratis) bij geschillen tussen (o.a) de OR en de ondernemer. Daarnaast geven zij voorlichting over medezeggenschap en functioneren ze als vraagbaak.
BC Markt II
Bedrijfscommissie Markt II
De bedrijfscommissie voor ondernemingen in zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren. Bedrijfscommissies bemiddelen (gratis) bij geschillen tussen (o.a.) de OR en de ondernemer. Daarnaast geven zij voorlichting over medezeggenschap en functioneren ze als vraagbaak.
BC Overheid
Bedrijfscommissie voor de Overheid
De bedrijfscommissie voor de overheidssector (ambtenaren). Bedrijfscommissies bemiddelen (gratis) bij geschillen tussen de OR en de ondernemer. Daarnaast geven zij voorlichting over medezeggenschap en functioneren ze als vraagbaak.
Scholingskamer
Onderdeel van BC Markt I respectievelijk BC Markt II
Zowel BC Markt I als BC Markt II hebben voor vragen en geschillen omtrent scholing een speciale Scholingskamer.

 

Bevordering MZ

CBM
Commissie Bevordering Medezeggenschap
Deze SER-commissie heeft als taak de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen te bevorderen. Zij brengt onder meer diverse aanbevelingen en praktische tips uit.
SER
Sociaal-Economische Raad
 
Belangrijk adviesorgaan van de regering op sociaal en economisch terrein.
Heeft diverse medebewindstaken op het gebied van medezeggenschap.

Branche- en beroeps verenigingen

BVMP
Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals
De BVMP is een beroepsvereniging voor trainers, ambtelijk secretarissen, juristen, trainingsacteurs en anderen die zich beroepsmatig met medezeggenschap en participatie in arbeidsorganisaties bezighouden.
BVMZ
Branchevereniging Medezeggenschap
De BVMZ is een branchevereniging van bureaus die zich tot doel hebben gesteld de kwaliteit van de medezeggenschap te borgen, door opleiding, coaching en advies.
VASMO
Vereniging van ambtelijke secretarissen van Medezeggenschaps-Organen
De VASMO is een beroepsvereniging voor adviseurs, (ambtelijk) secretarissen medezeggenschap en heeft tot doel het behartigen van de belangen en het bevorderen van een deskundige en maatschappelijke deugdelijke beroepsuitoefening van ambtelijk secretarissen van medezeggenschapsorganen in Nederland.

Informatieve websites

ORinformatie Maandelijks nieuws- en adviesvakblad voor ondernemingsraden (Uitgeverij: Vakmedianet)

ORnet.nl

Digitale omgeving van het Praktijkblad Ondernemingsraad (Uitgeverij: Reed Business bv)
ORrendement Maandelijks nieuws- en adviesvakblad voor ondernemingsraden (Uitgeverij: Rendement)


Onderzoek

SOMz
Stichting Onderzoek Medezeggenschap
SOMz is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft onderzoek naar de ontwikkeling van de medezeggenschap te stimuleren.


Opleiding en certificering

AIAS
Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies
Het AIAS verzorgt de basisleergang voor medezeggenschapstrainers.
RMZO
Register MedeZeggenschap Opleiders
In het RMZO zijn alle MZ-Opleiders opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroeps- en branchevereniging zijn gesteld. Via de website kunt u opleiders vinden.

SCOOR
Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden

Stichting SCOOR bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van OR-opleidingsinstituten. Daarmee weten OR en ondernemer dat deze instituten in staat zijn kwalitatief goede cursussen en trainingen te geven. Op de website is een overzicht van alle SCOOR-gecertificeerde opleidinginstituten te vinden.


Organisaties voor MZ

MNO
Stichting Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg

Stichting MNO heeft tot doelstelling het bevorderen van een professionele medezeggenschap bij de aangesloten (centrale) ondernemingsraden van multinationale ondernemingen.
NVMz
Nederlandse Vereniging van Medezeggenschap
NVM is een communicatiekanaal voor een eigen geluid
van medezeggenschappers met name richting politiek, vakbeweging en werkgeversorganisaties.


Platformen MZ

Brabantse SW-bedrijven Samenwerkende ondernemingsraden in de SW in Brabant
COP Coöperatieve Ondernemingsraden Politie
COOR (contact: Wilma.Roelofs@kro.nl) Coördinerend overleg OR-en omroep
HoCoSta
(contact: J.heuvelman@rekenkamer.nl)
OR-Platform Hoge Colleges van Staat
Lomoz  Platform voor Ondernemingsraden in de Zorg & Welzijn
LOOV Landelijk Overlegplatform Ondernemingsraden Veiligheidsregio's
LPOAZ Landelijk Platform Ondernemingsraden Ambulance Zorg
ITOP (Contact: Sijbe Dijkstra) Platform voor Ondernemingsraden in de IT-sector
Landelijk Platform Ondernemingsraden Waterschappen
(contact: s.kramer@aquon.nl)
 Landelijk Platform Ondernemingsraden Waterschappen
LOOS (contact: dennis.vanBeek@hectas.nl) Landelijk Overleg Ondernemingsraden Schoonmaak
LPMA Landelijk Platform Medezeggenschap Afval
MedezeggenschapsPlatform Netbeheerders
(contact: greet.dijkema@alliander.com)
MedezeggenschapsPlatform Netbeheerders
Medezeggenschap SW-bedrijven Medezeggenschap Sociale Werkbedrijven
MZSW Midden & Oost  Samenwerkende ondernemingsraden in de SW in Midden- en Oost-Nederland
OLSW Samenwerkende ondernemingsraden in de SW in Limburg
OR Kracht OR-Kracht!
OR Platform Hoogheemraadschappen
(contact: pieter.put@rijnland.nl
OR Platform Hoogheemraadschappen
OR-platform Waterkracht (contact: bkreunen@wgs.nl) OR-platform Waterkracht
PCOBB
(contact: e.van.heeren@vshanab.nl)
Platform Centrale Ondernemingsraden
Bouw & Bagger
Platform 013 
(contact: l.vandeneijnden@devoort.nl)
Ondernemingsraad Platform 013
Platform Medezeggenschap BVE Platform Medezeggenschap in het Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Platform voor medezeggenschap in de BVE-sector: beroepsonderwijs en volwasseneducatie.
Platform Medezeggenschap MBO Platform Medezeggenschap MBO
Platform OR’en waterbedrijven Platform OR’en waterbedrijven
Platform Technische groothandel Vereniging OR-platform technische groothandel
POCC (contact: sven.vanderhoorn@compass-group.nl) Platform Ondernemingsraden Contract Catering
POCNN Provinciaal Ondernemingsraad Contact Noord Nederland
RON Regionale Ondernemingsraden Noord-Holland
SPOOR Samenwerkend Provinciaal Ondernemingsraad Overleg Randstad
VMH Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen
VOGD Vereniging Ondernemingsraden Groothandel en Detailhandel


Sociale partners

AWVN
Algemene Werkgeversvereniging Nederland
 Vereniging (advies/ informatie/ netwerk) voor werkgevers.
CNV
Christelijk Nationaal Vakverbond
Vakbond / belangenbehartiger voor werknemers.
FNV
Federatie Nederlands Vakverbond
Vakbond / belangenbehartiger voor werknemers.
LTO
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
 Ondernemers- en werkgeversorganisatie voor agrarische ondernemers.
MKB
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
Grootste brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf.
VCP
Vakcentrale voor Professionals
Vakcentrale / belangenbehartiger voor werknemers.
VNO-NCW
Verbond Nederlandse Ondernemingen (VNO) - Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW)
Grootste vereniging (advies/ informatie/ netwerk) voor werkgevers. Er zijn vijf regionale werkgeversverenigingen aan VNO-NCW verbonden.
VSO
Verbond Sectorwerkgevers Overheid
Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein.


Overig

Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs helpt bij de inrichting van medezeggenschap binnen passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs.