Home | Thema's | Bestuurlijke aangelegenheden

Thema Bestuurlijke aangelegenheden

Naast de adviserende taak kent de SER ook enkele bestuurlijke taken. Zo heeft de SER taken op grond van de Wet op de ondernemingsraden. Maar ook voert de SER onder meer de Fusiegedragsregels uit en behandelt de SER klachten met betrekking tot aanstellingskeuringen. Tot en met 2014 had de SER ook toezichthoudende en institutionele taken met betrekking tot de product- en bedrijfschappen. Met het opheffen van deze schappen zijn die taken komen te vervallen.

Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De SER verricht verschillende taken op het gebied van medezeggenschap, zie ondernemingsraad en medezeggenschap. De taken op het gebied van medezeggenschap worden vooral verricht door de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Daarnaast voert de SER het secretariaat van de Bedrijfscommissies Markt I, voor de commerciële sectoren, en Markt II, voor de sectoren zorg en welzijn en de sociaal-culturele sectoren.

Klachtenbehandeling aanstellingskeuringen

Op grond van de Wet op de medische keuringen en het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen behandelt de SER klachten en adviesvragen over aanstellingskeuringen. Een aanstellingskeuring is een medische keuring die plaatsvindt in het kader van een sollicitatieprocedure of in verband met een wijziging van de arbeidsverhouding. De behandeling van deze klachten en adviesvragen vindt plaats door de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.