Home | Thema's | Arbeidsomstandigheden | Grenswaarden | Toelichting Databank

Toelichting Databank Grenswaarden

Van elke stof wordt ter identificatie van de stof een aantal gegevens vermeld: de ISO-naam, het CAS-nummer en het EU-registratienummer. Vanwege het vergroten van de toegankelijkheid van de databank worden voor zover mogelijk ook de Engelse naam van de stof en gebruikelijke synoniemen van de stof vermeld.

Publiek of privaat

Rechts bovenaan staat in het gearceerde vlak vermeld of de stof volgens het Nederlandse grenswaardestelsel tot het publieke (overheids)domein dan wel tot het private domein (bedrijfsleven) hoort. Zie voor nadere informatie hierover de toelichting op het Nederlandse grenswaardestelsel.

Tot het publieke domein worden in deze databank in ieder geval gerekend: alle stoffen waarvoor een wettelijke grenswaarde is vastgesteld of zal worden vastgesteld (in ieder geval de kankerverwekkende stoffen zonder veilige drempelwaarde en de inhaleerbare allergene stoffen zonder veilige drempelwaarde).
Alle overige stoffen worden gerekend tot het private domein, dat wil zegen dat grenswaarden voor de betreffende stoffen door bedrijven zelf moeten worden vastgesteld. In dit opzicht worden de classificatieprogramma’s ook aangemerkt als privaat ondanks dat het ministerie van SZW de betreffende stoffen laat classificeren door de Gezondheidsraad.


Toelichting op de rubrieken

Voor elke stof worden vervolgens een aantal rubrieken ingevuld. Dit hangt onder meer af van de plaatsing van een stof in het publieke of private domein.

Rubriek Werkprogramma:
In deze rubriek wordt vermeld:

 • het werkprogramma van het ministerie van SZW of van de Europese Commissie / Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL);
 • het werkprogramma Classificatie kankerverwekkende stoffen;
 • het werkprogramma Classificatie van de voor de voortplanting giftige eigenschappen; 
 • het werkprogramma Herziening bestuurlijke grenswaarden. Dit programma is in 2006 afgesloten.

Verder worden de grenswaardelijsten van de verschillende buitenlandse overheden en/of organisaties aangeduid met de term ‘werkprogramma’ en vermelding van het land en/of organisatie.

Rubriek Conceptrapport GR/ SCOEL:
In deze rubriek staat de datum vermeld van het openbare conceptrapport (OCR) van de Gezondheidsraad (GR) of van het openbare conceptstandpunt van de SCOEL over een gezondheidskundige grenswaarde.

Rubriek Definitief rapport GR/ SCOEL:
Deze rubriek vermeldt het publicatienummer van het definitieve advies van GR of de datum van publicatie van het SCOEL-advies.

Rubriek Achterbanberaad:
Deze rubriek vermeldt de datum van de start van de haalbaarheidstoets (achterbanberaad) van de voorgenomen grenswaarde. Via de aanklikfunctie is in PDF-formaat in te zien de brief aan brancheorganisaties en Arbodiensten en overige organisaties, die op de betrokken stof hebben ingetekend, dan wel enige informatie ten behoeve van de haalbaarheidstoets respectievelijk het niet uitvoeren van een haalbaarheidstoets.

Rubriek Advies GSW:
Deze rubriek vermeldt de datum van het advies van de subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW).
Via de aanklikfunctie kan het advies in PDF-formaat worden gedownload.

Rubriek Invoering grenswaarde:
Datum van invoering en van kracht zijn van de grenswaarde.

Rubriek Grenswaarden:
Vermelding van de grenswaarde met vermelding van de eenheid. 

Bij de grenswaarde wordt verder aangegeven of sprake is van: 

 • TGG-8u: een tijdgewogen gemiddelde voor de achturige werkdag; 
 • TGG-15min: een tijdgewogen gemiddelde voor een periode van 15 minuten; 
 • Dan wel een andere tijdseenheid.

Verder kunnen de volgende notaties worden toegevoegd: 

 • C: indien sprake is van een Ceilingwaarde (plafondwaarde). 
 • H: als opname via de huid in het geding is.

Rubriek Onderbouwing:
In deze rubriek wordt de herkomst van de (gezondheidskundige) onderbouwing van de grenswaarde vermeld;

Rubriek Publicatie: de desbetreffende publicatie / (buitenlandse) organisatie

De rubriek Algemene opmerkingen vermeldt eventuele bijzonderheden.
Als gevolg van de invoering van het nieuwe grenswaardestelsel per 1-1-2007 zijn grenswaarden komen te ‘vervallen’, dat wil zeggen dat ze geen wettelijke status meer hebben. De betreffende stoffen vallen onder het private stelsel.
De vervallen grenswaarden hebben echter hun betekenis voor de praktijk niet verloren. Als deze grenswaarden gezondheidskundige grenswaarden zijn dan kunnen deze waarden in de praktijk als uitgangspunt worden genomen voor de vaststelling van private grenswaarden. Daarom zijn de verschillende rubrieken ingevuld. Daarbij zal in de rubriek Algemene opmerkingen worden vermeld dat de grenswaarde per 1-1-2007 is vervallen.
De gebruiker van de databank zal zelf moeten nagaan of de vervallen grenswaarde te beschouwen is als een gezondheidskundige grenswaarde. De databank vermeldt wanneer de vervallen grenswaarde minder streng is (dus hoger is) dan het advies van de GR of de SCOEL.


Buitenlandse grenswaarden

Onder de rubriek van Werkprogramma met de vermelding van een buitenland wordt de volgende informatie beschikbaar gesteld in:

 • de rubriek Vastgestelde buitenlandse grenswaarde: de datum van publicatie van de desbetreffende buitenlandse grenswaardelijst; 
 • de rubriek Publicatie: de desbetreffende publicatie / buitenlandse organisatie.

Toelichting
Van een gebruiker van de informatie over grenswaarden wordt verwacht dat voor de keuze van een grenswaarde als volgorde wordt uitgegaan van: 

 • De wettelijke grenswaarde. 
 • Bij het ontbreken daarvan de adviezen die zijn verstrekt door de Gezondheidsraad en/of het Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) van de Europese Commissie, gepubliceerd na 1 januari 1997. 
 • Indien die adviezen niet beschikbaar zijn, wordt uitgegaan van de per 1 januari 2007 ingetrokken grenswaarde. De gebruiker dient na te gaan of de gezondheidskundige onderbouwing van de toenmalige grenswaarde nog valide is. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de informatie van in het buitenland vastgestelde grenswaarden.

De buitenlandse waarden zijn in de databank opgenomen ter ondersteuning van bedrijven bij het vaststellen van bedrijfsgrenswaarden. De vermelde buitenlandse grenswaarden ‘wegen’ uit gezondheidskundig oogpunt echter niet even zwaar. Sommige zijn gezondheidskundig onderbouwd, van andere waarden is onduidelijk in hoeverre de haalbaarheid van een grenswaarde een rol heeft gespeeld.

De subcommissie GSW heeft daarom besloten tot volgende ranking van de mate van de gezondheidskundige onderbouwing:

 • A-ranking voor landen met grenswaarden die uitsluitend zijn gebaseerd op gezondheidskundige overwegingen: Duitsland (AGS); 
 • B-ranking voor landen die grenswaarden vaststellen waarbij ook andere (haalbaarheids)aspecten een rol spelen maar waarbij ook een deskundigencommissie betrokken is bij de vaststelling van de grenswaarden. Deze landen nemen niet automatisch waarden van andere lijsten over: Denemarken, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland;
 • C-ranking voor landen die (min of meer) automatisch de ACGIH-lijst als basis voor hun eigen grenswaardelijst overnemen. Tot die landen worden vooralsnog gerekend: België en Spanje.

De subcommissie GSW zal periodiek (om de drie jaar) nagaan of de ranking van de mate van de gezondheidskundige onderbouwing aanpassing behoeft.  


Buitenlandse lijsten

Om pragmatische redenen is er voor gekozen de nadien beschikbare lijsten van eerder genoemde buitenlanden / buitenlandse organisaties te verwerken.
Als vertrekpunt zijn de hierna per land genoemde publicaties genomen:

België:
Belgisch Staatsblad 19 mei 2009; N. 2009 - 2065 wijziging van het Koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk.
Denemarken:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, augustus 2007 (publicatie C.0.1).  
Duitsland:
Technische Regeln für Gefahrstoffe Arbeitsplatzgrenzwerte TRGS 900; Ausgabe Januar 2006.
Finland:
HTP-arvot 2007:4 Haitallisiki tunnetut pitoisuudet SOSIAALI – JA TERVEYSMINISTERIÖ, Julkaisuja 2007:4.
Frankrijk:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; juni 2008.
Groot-Brittannië:
EH40/2005 Workplace exposure limits
Noorwegen:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. utgave november 2009; Arbeidstilsynet.
Oostenrijk:
Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Grenzwerte für Arbeitsstoffe und über krebserzeugende Arbeitsstoffe (Grenzwerteverordnung 2007 - GVK 2007).
Spanje:
Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España, Mayo 2010; Ministerio de Trabajo e Inmigración, INSHT.
Zweden:
AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar.
Zwitserland:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009.

Elk land of organisatie past een grenswaardelijst (on)regelmatig aan. Van de aangepaste lijst worden alleen de wijzigingen in grenswaarden die zijn doorgevoerd ten opzichte van de eerdere lijst (het zogenoemde vertrekpunt) in de databank aangepast. In die gevallen wordt de nieuwe lijst expliciet vermeld.

Voor de overige stoffen van de desbetreffende lijst geldt uiteraard dat de vermelde grenswaarde is gehandhaafd.