Recente beleidsontwikkelingen

Vluchtelingen in Nederland komen vaak moeilijk aan werk. Daarom bestaan er verschillende beleidsinitiatieven die werkgelegenheid onder vluchtelingen stimuleren. Bekijk hier de meest recente initiatieven rondom werk en ondernemerschap bij vluchtelingen.

Gemeenten krijgen voorschot op bijstand voor asielinstroom

Gemeenten kunnen voor 2016 en 2017 een voorschot op hun reguliere bijstandsbudget aanvragen voor de bijstandskosten vanwege de verhoogde asielinstroom. Dat voorschot heeft geen invloed op de berekening van de vangnetuitkering, die er is voor gemeenten die veel meer aan bijstand uitgeven dan begroot.

Het voorschot wordt op aanvraag verleend. Gemeenten kunnen tot uiterlijk 25 november een aanvraagformulier opsturen. Dit formulier wordt op korte termijn door SZW beschikbaar gesteld via de website van Rijksoverheid. Het voorgeschoten bedrag wordt verrekend met het bijstandsbudget dat gemeenten ontvangen in de daar op volgende jaren.

Werkakkoorden ook voor vluchtelingen

In het kader van de aanpak van jeugdwerkloosheid zijn werkakkoorden met werkgevers afgesloten. In een aantal van deze akkoorden zijn ook vluchtelingen meegenomen. In de werkakkoorden zijn afspraken vastgelegd over werk, maar ook over kennismakingsstages en werkstages om jongeren beter voor te bereiden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze afspraken gelden dus ook voor jonge vluchtelingen. De Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen brengt in kaart hoe werkgevers beter ondersteund kunnen worden bij het aannemen van (jonge) vluchtelingen.

Gemeentelijke projecten Europees Sociaal Fonds (ESF)

Vanaf 14 november 2015 kunnen vluchtelingen met een verblijfsvergunning deelnemen aan gemeentelijke ESF-projecten. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor de subsidieregeling ESF 2014-2020 aangepast.

Het Nederlandse ESF-programma 2014-2020 heeft onder andere als doel om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een grotere kans op werk te bieden. Het programma wordt uitgevoerd door 35 centrumgemeenten in de vorm van projecten. Door de wijziging van de doelgroep in de subsidieregeling kunnen vluchtelingen zich per direct aanmelden voor deze ESF-projecten.

Nieuwe aanvraagronde ESF in mei 2016

In mei 2016 wordt de nieuwe aanvraagronde van het ESF-programma opengesteld. Het gaat om projecten ten behoeve van re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met een looptijd van maximaal twee jaar. Het budget bedraagt 116 miljoen euro. De centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s zijn aanvrager. Deze openstelling biedt extra financiële ruimte aan (centrum)gemeenten om vluchtelingen met een status te ondersteunen bij hun arbeidstoeleiding (inclusief taal).

Automonteur aan het werk Shutterstock