Overheid: informatie en advies

Een overzicht van overheids- en adviesorganisaties die informeren en adviseren over vluchtelingen(beleid) in Nederland.

Statistische en beleidsinformatie

Informatie en advies op gemeentelijk niveau

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De VNG is de koepelorganisatie van alle gemeenten. De VNG is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties. De website van VNG bevat een dossier Asielbeleid en integratie.
vng.nl

Divosa

De vereniging van leidinggevenden van gemeentelijke sociale diensten. Divosa adviseert politici en bestuurders -gevraagd en ongevraagd- over verbeteringen van wet- en regelgeving en is gesprekspartner op bestuurlijk niveau. De website van Divosa bevat een dossier Vluchtelingen.
www.divosa.nl

Relevante Adviesraden

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

De ACVZ is een onafhankelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd beleids- en wetsadviezen uitbrengt aan regering en parlement inzake het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid.
acvz.org

Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

De AIV is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.
aiv-advies.nl

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Het SCP is een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut, dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht. Het SCP publiceert periodiek over de positie van migranten en vluchtelingen in Nederland.
www.scp.nl

Sociaal-Economische Raad (SER)

De SER adviseert kabinet en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende taken uit. De SER beheert deze website, www.werkwijzervluchtelingen.nl.
www.ser.nl

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Het CBS heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken.
www.cbs.nl

Shutterstock