Onderwijs en diplomawaardering

Een overzicht van organisaties die zich bezighouden met opleiding, onderwijs en diplomawaardering voor vluchtelingen in Nederland.

Internationale diplomawaardering en EVC

Informatiecentrum DiplomaWaardering (IcDW)

Het IDW is het loket voor vragen over waardering van internationale diploma’s.
www.idw.nl

Nationaal Kenniscentrum EVC

Nationaal Kenniscentrum EVC ('Erkenning van Verworven Competenties') brengt in kaart wat iemand aan kennis en vaardigheden in huis heeft. Er wordt gekeken naar wat er in de praktijk is (bij)geleerd en dit wordt vastgelegd in een ervaringscertificaat.
www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl

Erkenning leerbedrijven

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Het erkennen en ondersteunen van leerbedrijven om studenten de beste praktijkopleiding te geven is sinds 1 augustus 2015 ondergebracht bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).
www.s-bb.nl

Ondersteuning van vluchtelingen in het hoger onderwijs

UAF

Het UAF steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen. Het UAF adviseert vluchtelingen ook over hun studiekeuze en begeleidt hen tijdens de studie en hun zoektocht naar werk.
www.uaf.nl

Echo

Het Echo mentorprogramma is een initiatief voor Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond. Het programma is bestemd voor studenten in de laatste fase van hun studie (hbo en universiteit) en die direct na afstuderen op zoek gaan naar een baan in het bedrijfsleven.
info@echo-net.nl

New Dutch Connections

New Dutch Connections is een netwerkorganisatie (van vrijwilligers) die jonge (ex) asielzoekers ondersteunt samen met partners (bedrijven, scholen, gemeentes) hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. Hierbinnen is ook het traject Ondernemen in je Eigen Toekomst ontwikkeld.
www.newdutchconnections.nl

Kennis- en adviesorganisaties in het onderwijs

Nuffic

Nuffic is hét expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs: van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek.
www.nuffic.nl

Steunpunt VE

Het Steunpunt VE is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap. Het  ondersteunt betrokkenen in mbo-instellingen bij de intensivering van het taal- en rekenonderwijs. Het steunpunt volgt en beschrijft ontwikkelingen rondom volwasseneneducatie en laaggeletterdheid die relevant zijn voor de aanbieders van volwasseneneducatie.
www.a-b-c.nu

Stichting CINOP

De Stichting CINOP is een kennis- en adviesorganisatie op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. CINOP ontwikkelt instrumenten in de bestrijding van laaggeletterdheid en ontwikkelt toetsen (Nederlandse taal, lezen, kennis van de samenleving) voor inburgeraars en migranten.
www.cinop.nl

LOWAN

LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs. LOWAN geeft informatie over het onderwijs aan nieuwkomers, de wet- en regelgeving, financiering en de onderwijspraktijk.
www.lowan.nl

Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven heeft onder andere als doel om kennis te verzamelen over het probleem van laaggeletterdheid, iedereen die niet goed kan lezen of schrijven een tweede kans bieden om dit alsnog te leren en om actief te werken aan het voorkomen van laaggeletterdheid door onder andere (voor)lezen te stimuleren bij kinderen en ouders.
www.stichtinglezenenschrijven.nl

Belangenorganisaties in het onderwijs (MBO, HBO en WO)

MBO Raad

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het mbo en de volwasseneneducatie, waarbij alle 69 onderwijsinstellingen in de mbo-sector zijn aangesloten. Vanwege de huidige instroom van vluchtelingen in Nederland worden mbo-scholen benaderd door gemeenten met de vraag vluchtelingen in de school op te nemen en voor te bereiden op een plek op de arbeidsmarkt.
https://www.mboraad.nl/themas/inburgering/vluchtelingen

Vereniging Hogescholen (VH)

De Vereniging is de belangen- en werkgeversvereniging van de door de overheid bekostigde Nederlandse hogescholen. De aangesloten hogescholen zetten zich samen in voor de kwaliteit van onderwijs én praktijkgericht onderzoek. De Vereniging biedt een platform voor opinievorming en kennisdeling. De website van de Verenging bevat een dossier ‘vluchtelingen en hoger onderwijs’. De VH maakt onderdeel uit van de Taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs.
http://www.vereniginghogescholen.nl/vluchtelingen

Vereniging van universiteiten (VSNU)

De VSNU behartigt de belangen van de universiteiten en is de werkgeversvereniging die overleg voert met overheid en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de universitaire branche. De VSNU maakt onderdeel uit van de Taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs.
http://www.vsnu.nl/vluchtelingen.html

Shutterstock