Kennis- en onderzoeksinstituten

Een overzicht van enkele relevante kennis- en onderzoeksinstituten op het gebied van wet- en regelgeving, beleid en integratie van vluchtelingen in Nederland.

Kennis- en onderzoeksinstituten

CAOP

Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP adviseert en ondersteunt meer dan tweehonderd opdrachtgevers in onder andere de rijksoverheid, onderwijs en de zorg.
www.caop.nl

Centrum voor Migratierecht

Het Centrum voor Migratierecht is onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het onderzoek binnen het Centrum voor Migratierecht wordt gekenmerkt door drie aspecten: interdisciplinaire samenwerking, internationale oriëntatie en nadruk op de relatie tussen internationale ontwikkelingen en nationale rechtspraktijk. De website van het centrum voorziet in een Engelstalige pagina voor vluchtelingen.
www.ru.nl/rechten/cmr/

Europees Migratienetwerk (EMN)

Het EMN is door de Raad van de Europese Unie opgericht om in de informatiebehoefte van de afzonderlijke nationale lidstaten op het gebied van migratie en asiel te voorzien. Het nationale contactpunt voor het EMN is ondergebracht bij het Informatie- en Analysecentrum van de IND.
www.emnnetherlands.nl

IMES

IMES is een multidiciplinair onderzoekscentrum met een focus op internationale migratie en de maatschappelijke positie en integratie van immigranten en hun nakomelingen in Nederland. IMES is onderdeel van het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) van de Universiteit van Amsterdam.
http://imes.uva.nl/

Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO)

Het iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten. Dat doet het door het uitvoeren van onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en onmenselijke behandeling en de overdracht van expertise daarover, vooral bij asielprocedures. Hiermee ondersteunt iMMO de uitvoering van wet- en regelgeving met betrekking tot een zorgvuldige asielprocedure.
www.stichtingimmo.nl

Instituut voor Immigratierecht

Het Instituut voor Immigratierecht doet onderzoek naar en geeft onderwijs over de juridische implicaties van internationale migratie. Momenteel ontwikkelt het instituut activiteiten op drie hoofdgebieden: het verrichten van onderzoek op het gebied van immigratierecht op nationaal, Europees en internationaal vlak, het uitdragen van kennis van immigratierecht aan Nederlandse en buitenlandse praktijkbeoefenaren en tenslotte het verzorgen van academisch onderwijs in het Nederlands en Europees immigratierecht aan studenten van de Universiteit Leiden en aan buitenlandse studenten.
www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/instituut-voor-immigratierecht

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)

KIS doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. KIS is een programma van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie.
www.kis.nl

MACIMIDE

Maastricht centrum voor Burgerschap, Migratie en Ontwikkeling is het interdisciplinaire onderzoeksplatform van de Universiteit Maastricht dat wetenschappers die werkzaam zijn in het gebied van migratie, mobiliteit, burgerschap, de ontwikkeling en het gezinsleven bij elkaar brengt. MACIMIDE combineert verschillende onderzoekslijnen in verschillende faculteiten van de Universiteit Maastricht om bij te dragen tot een beter begrip van de dynamiek en de gevolgen van de transnationale migratie en mobiliteit in een Europese en mondiale context.
https://macimide.maastrichtuniversity.nl/

Movisie

Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Movisie ondersteunt o.a. zorg- en welzijnsaanbieders, burgerinitiatieven, vrijwilligers, bedrijven, gemeenten en ministeries.
www.movisie.nl

Platform31

Een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Platform31 ondersteunt professionals en organisaties bij sociale, economische en ruimtelijke vraagstukken met praktijkgerichte kennis en relevante netwerken.
www.platform31.nl

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Het SCP is een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut, dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht. Het SCP publiceert periodiek over de positie van migranten en vluchtelingen in Nederland.
www.scp.nl

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

De WRR is een onafhankelijk adviesorgaan voor het regeringsbeleid. De WRR heeft tot taak de regering te informeren en adviseren over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving.
www.wrr.nl

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Het WODC is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en verricht wetenschappelijk (beleidsgericht) onderzoek. Het WODC voert wetenschappelijk onderzoek uit en genereert kennis op het gebied van zowel migratie als de integratie van migranten in Nederland.
www.wodc.nl

Shutterstock