Onderzoek: Meer statushouders werken

Statushouders vinden iets gemakkelijker werk. Zij werken vaak wel onder hun niveau, in tijdelijke of kleine banen. Ook blijft de instroom van jonge statushouders naar het onderwijs laag. Dit blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).
Man wast ramen Goedele Monnens

Elk jaar onderzoekt KIS samen met Divosa de stand van zaken rond de arbeidstoeleiding van vluchtelingen. Uit de vierde Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen blijkt dat twee derde van deze statushouders werkt onder hun opleidingsniveau.Zo’n 17% van de statushouders, die in 2015 instroomden, heeft nu een betaalde baan. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van 2018.

Vooral kansrijkere statushouders profiteren

Sinds 2015 hebben gemeenten vanuit de Participatiewet statushouders op allerlei manieren ondersteund bij hun integratie en participatie, vooral bij het vinden van werk. Gemeenten bieden maatwerk aan en begeleiden vluchtelingen intensief bij het zoeken naar werk.Vooral de kansrijkere statushouders lijken te profiteren van de intensieve begeleiding.
De groep vluchtelingen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt – zoals laaggeletterden en personen met ernstige gezondheidsproblemen – blijven achter. Gemeenten ondersteunen deze groep extra, maar dat leidt vooralsnog niet tot meer werk.

Extra inzet blijft nodig

Er zijn goede stappen gezet, maar extra inzet blijft nodig. “Gemeenten doen al veel, maar we zien dat nog lang niet alle statushouders de stap naar werk kunnen zetten ", melden de onderzoekers.

Meer informatie over de Monitoring gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen (website KIS)