Parallelle trajecten inburgering met beroepsopleiding, voorbereiding op mbo of hbo, richting zelfredzaamheid

Inburgering en het volgen van een beroepsopleiding, dan wel inburgering en voorbereiding op instroom in het hbo/wo.

Doel

Duurzame participatie. Inburgering combineren met een passend traject richting een realistisch einddoel.

Inburgeraars met perspectief op werk/het volgen van een opleiding zo snel mogelijk voorschakelen richting een geïntegreerd programma waarbij opleiding en het verwerven van vaardigheden en kennis m.b.t. inburgering (Nederlandse taal, Kennis van de Nederlandse Maatschappij, arbeidsmarktoriëntatie /oriëntatie op beroepen en opleidingen) hand in hand gaan. Voor inburgeraars die niet in staat zijn een opleiding te volgen wordt een alternatief programma aangeboden gericht op vrijwilligerswerk.

Aanleiding

Voor een volwaardige integratie is het volgen van een inburgeringprogramma essentieel maar onvoldoende. Het aanbieden van parallelle trajecten zorgt ervoor dat inburgeraars op het voor hen juiste niveau tegelijkertijd aan twee doelen werken, namelijk inburgeren in Nederland conform de eisen van de Wet Inburgering en het tegelijkertijd volgen van een voor hen relevante (beroeps)opleiding). Niet achtereenvolgens, maar waar mogelijk parallel en geïntegreerd.

Aanbod

 • Entrée NT2. Entrée opleiding gecombineerd met inburgering. Profielen Bouw, Logistiek, Dienstverlening en zorg, Verkoop en retail
  https://www.alfa-college.nl/opleidingen-en-cursussen/entree/assistent-bouwen-wonen-en-onderhoud-entree-nt2-groningen
 • Schakelklas (voorbereiding op mbo)
  https://www.alfa-college.nl/opleidingen-en-cursussen/vavo/schakelklas-naar-mbo-3-of-4
 • Voorbereidend jaar (voorbereiding op hbo/wo)
  https://www.alfa-college.nl/opleidingen-en-cursussen/vavo/voorbereidend-jaar-voor-hoger-opgeleide-anderstaligen
 • MBO 2 opleiding installatietechniek voor statushouders. Inburgeraars nemen deel aan een reguliere mbo2 opleiding. Door het behalen van dit diploma hebben zij voldaan aan hun inburgeringsplicht. Er wordt gewerkt in kleinere groepen. Het taalniveau van het lesmateriaal is aangepast. Daarnaast worden de praktijklessen meestal gegeven door twee docenten, nl de vakdocent en een NT2-docent.
 • "Z-route". Voor analfabeten en inburgeraars die opgaan voor ontheffing. Een route naar zelfstandigheid met een volledig geïntegreerd weekprogramma ism SW-bedrijf. Een maatwerktraject met praktische taalscholing, het opdoen van werkervaring en het vergroten van zelfredzaamheid. Uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau


Wat is hiervoor nodig

 • Een uitgebreide intake waarbij wordt gekeken naar vooropleiding, werkervaring, perspectief, leerbaarheid en (taal)vaardigheden
 • Het aanbieden van leerroutes waarbij vanaf een bepaald vereist basisniveau NT2 (Nederlands als tweede taal) instroom in een geïntegreerde (beroeps)opleiding mogelijk is
 • Aandacht voor studievaardigheden, beroeps- en werknemersvaardigheden
 • Taalbewuste docenten met kennis van de beroepsgerelateerde vakken
 • Docenten Inburgering/Nederlands met kennis van de beroepskwalificerende onderdelen
 • Diplomawaardering en onderwijsindicatie m.b.t. vooropleidingen van de inburgeraars
 • Leerroutes en curricula die passen bij de individuele inburgeraar, het Alfa-college

Resultaten

Het Alfa-college biedt bovenstaande leerroutes al een aantal jaren aan. Daarnaast heeft het Alfa-college het keurmerk Blik op Werk, waar zij goede scores behaald.
https://www.blikopwerk.nl/zoeken/roc-alfa-college-unit-educatie

Meer informatie over dit project (website Alfa-college)

Contact

Corine Rockers
c.rockers@alfa-college.nl