Het Vlaamse beleid: inburgering en werk gecombineerd

Het inburgering-, integratie- en activeringsbeleid in Vlaanderen wil meer focussen op maatwerk in de inburgeringstrajecten en de trajecten van competentieontwikkeling richting arbeidsmarkt. De diversiteit bij de nieuwkomers is zo groot dat een meer individuele benadering zich opdringt.

Integratie vraagt capaciteitsinzet op meerdere fronten

De Vlaamse overheid ziet integratie als een gedeelde verantwoordelijkheid van de voltallige Vlaamse Regering. Voor het jaar 2016 wordt een bijkomend budget van 120 miljoen euro uitgetrokken. Vlaams minister van Inburgering, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans benadrukt in haar beleidsbrief 2015-2016 dat het aanpakken van de herkomstkloof inzake werk een speerpunt is. Zo schuift ze daarin vier strategieën naar voren, waaronder het blijven investeren in de kennis van het Nederlands.

Maar niet enkel de overheid heeft een rol te spelen: het is een gedeeld verhaal

Doorslaggevend is de persoonlijke inzet en volharding van de nieuwkomers. De nieuwkomer moet alle kansen grijpen, de overheid en samenleving moet een faciliterend kader aanreiken. Een openheid van de ontvangende samenleving is voor een goede integratie cruciaal: de medeburgers en het netwerk van organisaties en bedrijven die er een ‘ons verhaal’ van willen en kunnen maken. De overheid creëert condities, faciliteert. Uiteindelijk zal het samenspel tussen de overheid, de nieuwkomers en de al aanwezige burgers bepalend zijn voor het succes.

Vlaanderen sleutelt aan haar beleid

Zodoende moet het lineaire (standaard)proces doorbroken worden waarbij de vluchteling eerst een aantal maanden verblijft in een opvangcentrum, daarna een inburgeringstraject volgt, dan een opleiding bij de VDAB, en pas daarna de stap naar de arbeidsmarkt zet. Het principe ‘first work, then integrate’ wil het inburgeringstraject (met onder meer het leren van de taal) parallel laten lopen met het traject gericht op het vinden van een job. Kernidee is dat het hebben van werk een bijzonder sterk integrerende factor is en de kennis van het Nederlands ook verder kan groeien terwijl je al werk hebt. Werken en leren kunnen parallelle processen zijn. De drie Agentschappen Integratie en Inburgering werken momenteel de nieuwe aanpak met de VDAB uit.

Vlaanderen experimenteert met geïntegreerde loketten voor werkzoekende vluchtelingen. Zoals de pop-ups in de stad Antwerpen. De idee is om vluchtelingen een maatgerichte dienstverlening aan te bieden door verschillende diensten vanuit één fysieke plaats. Doel is de personen sneller te activeren op de arbeidsmarkt. In de stad Kortrijk en in de provincie Vlaams-Brabant groeien er projecten die hiermee verwant zijn, zoals de ‘toeleiders in diversiteit’.

Meer informatie

Deze informatie is gebaseerd op een nota uitgebracht op 12 april 2016 door de Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering van de Vlaamse overheid. Contactinformatie: ingrid.pelssers@kb.vlaanderen.be

 

Mensen in een klaslokaal Shutterstock