Recente beleidsinitiatieven

Taal speelt een essentiële rol bij de integratie van vluchtelingen. Er bestaan daarom verschillende beleidsinitiatieven die het leren van de Nederlandse taal bij vluchtelingen stimuleren. Bekijk hier een overzicht de meest recente beleidsinitiatieven op het gebied van inburgering en taal.

Handreiking participatieverklaring

Alle inburgeringsplichtige nieuwkomers moeten vanaf 2017 een participatieverklaring ondertekenen als verplicht onderdeel van het inburgerexamen. Met het ondertekenen tonen nieuwkomers hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen.

Nederlandse les in de centrale opvang asielzoekers

Asielzoekers die net in Nederland aankomen krijgen in de centrale opvang standaard voorlichting over grondrechten in Nederland en over Nederlandse normen en waarden. Volwassen asielzoekers leren ook een basale Nederlandse woordenschat. De lessen worden verzorgd door vrijwilligers. Het COA kan daarnaast Nederlandse les aanbieden aan asielzoekers die langdurig in de opvang verblijven en van wie de kans groot is dat ze uiteindelijk een asielvergunning krijgen.

Voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning die nog in het COA verblijven is er het programma voorbereiding op inburgering met onder andere Nederlandse les. Verder kunnen bewoners op lokaal niveau gebruik maken van verschillende initiatieven, zoals taalmaatjes.

Uitbreiding maatschappelijke begeleiding

Het kabinet investeert extra in de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. Met deze uitbreiding geeft het kabinet een impuls aan de integratie van vluchtelingen. Binnen de maatschappelijke begeleiding is naast praktische hulp ook ruimte voor begeleiding met het oog op integratie en participatie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding.

Taaleis Participatiewet

Per 1 januari 2016 is de Wet Taaleis Participatiewet in werking getreden voor nieuwe bijstandaanvragers. Vanaf 1 juli 2016 geldt deze wet ook voor personen die al bijstand ontvangen. Volgens deze taaleis moet iedereen met een bijstandsuitkering het Nederlands machtig zijn op het niveau van groep 8 van de basisschool. Dit geldt dus ook voor vluchtelingen die bijstand ontvangen. Voldoet een vluchteling niet aan de taaleis en doet hij geen moeite om dit te verbeteren, dan verlaagt de gemeente de bijstandsuitkering met 20%.

Meer over de taaleis in de Participatiewet.

Het participatieverklaringstraject

Het participatieverklaringstraject wordt als verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen opgenomen in de Wet Inburgering (streefdatum 1/7/2017). Het doel van het participatieverklaringstraject is om het belang van integratie in de Nederlandse samenleving te benadrukken onder asielgerechtigden en overige inburgeringsplichtige nieuwkomers. In de participatieverklaring komen de basisprincipes van de Nederlandse samenleving aan bod. Door de participatieverklaring te ondertekenen tonen vluchtelingen hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid om actief aan de samenleving bij te dragen.

Vooruitlopend op de daarvoor noodzakelijke wetswijziging wordt het participatieverklaringstraject als onderdeel van het traject maatschappelijke begeleiding reeds door gemeenten aangeboden in 2016. Gemeenten voeren het participatieverklaringstraject uit via de extra middelen die in het kader van de maatschappelijke begeleiding beschikbaar zijn gesteld. Doel is asielgerechtigden en hun gezinsleden zo snel als mogelijk wegwijs te maken in de Nederlandse en lokale samenleving.

Mensen in een klaslokaal Shutterstock

Hoe zit het?

Vluchtelingen zijn asielzoekers die een asielvergunning hebben gekregen en in Nederland mogen blijven. Zij mogen hier werken en onderwijs volgen en moeten inburgeren.