Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)

Taak: De Commissie Bevordering Medezeggenschap heeft als taak de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen te bevorderen. Zij doet dit onder meer door richtbedragen voor kwalitatief goede scholing en vorming van ondernemingsraadsleden te formuleren.

Daarnaast is stichting SCOOR-RMZO voor een certificeringsregeling voor scholingsinstituten opgericht. Ook monitort de commissie het werk van de twee bedrijfscommissies voor de marktsector. Verder behandelt de commissie de instelling van bedrijfscommissies, verzoeken van ondernemingen die ontheffing willen van de wettelijke verplichting een ondernemingsraad in te stellen, en adviseert zij kabinet en parlement over medezeggenschapsaangelegenheden.

De CBM brengt aanbevelingen en voorlichtingsmateriaal uit. Deze kun je vinden via de themapagina Medezeggenschap.

Het kenniscentrum medezeggenschap van de SER adviseert or’s, bestuurders en toezichthouders over actuele ontwikkelingen op sociaal-economisch terrein die impact hebben op medezeggenschap. Daarmee wil de SER het goed functioneren van organisaties stimuleren. De SER bevordert medezeggenschap en geeft doordachte, onpartijdige adviezen waarvoor draagvlak is onder werkgevers, werknemers en experts. Op die manier geeft het kenniscentrum inzicht hoe medezeggenschap en het overleg met bestuur, toezicht en medezeggenschap in te richten over de totstandkoming van organisatiebeleid en werknemersparticipatie. Als huis van medezeggenschap brengt de SER or’s, bestuurders en andere betrokkenen uit het werkveld bijeen voor dialoog, het opbouwen en het versterken van netwerken.

Het kenniscentrum medezeggenschap treedt niet in concurrentie met medezeggenschapsopleiders en adviseert om die reden individuele or’s, bestuurders en werknemers niet in hun concrete situatie. De SER verwijst voor individueel advies door naar medezeggenschapsopleiders en benadrukt dat zij een belangrijke rol hebben in het tot stand komen van medezeggenschap. Een uitzondering op het uitgangspunt dat de SER geen individueel advies geeft is wanneer or’s, bestuurders of medewerkers bemiddeling aanvragen over een medezeggenschapsconflict, want dat is een wettelijke taak van de Bedrijfscommissies waar de SER het secretariaat voor voert. Tot slot stimuleert de SER wetenschappelijk onderzoek over medezeggenschap door thema’s aan te leveren die gebaseerd zijn op een brede dialoog in het werkveld.“

Leden van de Commissie Bevordering Medezeggenschap

Onafhankelijke leden

 • In behandeling (voorzitter)
 • dr. S.R.A. (Steven) van Eijck
 • dr. R.H. (Robbert) van het Kaar
 • prof. mr. F.G. (Femke) Laagland

Ondernemersleden

 • drs. A. (Alfred) van Delft (VNO-NCW)
 • R.P. (Paul) Jager (VNO-NCW)
 • n.t.b. (MKB-Nederland)
 • n.t.b. (LTO)

Werknemersleden

 • mr. C.C. (Klaartje) de Boer (VCP)
  Plaatsvervangend:  drs. B.H. (Bob) van der Wal EPP  (VCP)
 • drs. M.J. (Mathilde) Dekker (FNV)
  Plaatsvervangend: B. (Bart) Blokzijl (FNV)
 • drs. (Kitty) C.G. Jong (FNV)
  Plaatsvervangend: mr. H. (Rik) van Steenbergen (FNV)
 • L.(Leon) de Jong (CNV)
  Plaatsvervangend: mr. drs. P.J. (Daniëlle) Woestenberg (CNV)

Adviserend lid

 • drs. N. (Nelly) Riksen-Borsje (Kabinetssectoren / Zelfstandige Publieke Werkgevers)
  Plaatsvervangend: ir. R. (Rianne) Becht (Vereniging werken voor waterschappen)

Laatste wijziging 12 mei 2022 

Contact met commissiesecretaris

mr. M.C.M. (Marjolein) Zomer

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.