Ruimte in de regels

Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen. Denk bijvoorbeeld aan financiële tegemoetkomingen. Samen met de sociale partners en ministeries zoeken we naar ‘ruimte’ in deze wet- en regelgeving. Op deze pagina delen we daarvoor praktische voorbeelden en oplossingen. Daarnaast verzamelt de SER knelpunten en kansen die zich in de praktijk voordoen.

Welke regelingen zijn er voor leven lang ontwikkelen?

Via onderstaand overzicht verwijzen we u graag door naar nuttige regelingen en subsidies. Dit wordt regelmatig aangevuld. Kent u een regeling die hier nog niet is opgenomen? Geef dit dan aan ons door via doorbraakllo@ser.nl.

Ik ben een ondernemer/werkgever (of een samenwerkingsverband van werkgevers):

 • Subsidie praktijkleren: tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.
 • MkbIdee: subsidieregeling voor mkb-ondernemers met een idee om knelpunten op te lossen bij het investeren in de scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig personeel.
 • Tel mee met Taal: werkgevers, scholen, voorschoolse voorzieningen, bibliotheken, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of andere maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.
 • Als werkgever of zzp-er kunt u studiekosten voor uw werknemers of voor uzelf (als zzp-er) onbelast vergoeden. Het gaat om scholing die gericht is op het vervullen van een beroep in de toekomst of om vakkennis op peil te houden. Tijdens de belastingaangifte mogen deze kosten worden afgetrokken van de winst uit onderneming. Zie deze link (paragraaf 20.1.3 en 20.1.4).
 • Werkgevers kunnen de opleiding van een werknemer betalen of een werknemer betaald verlof geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via cao's afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten. Zie deze link

Ik ben een individu en wil me ontwikkelen:

 • Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers: iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Wie een ontwikkeladvies aanvraagt, krijgt een aantal individuele gesprekken met een coach.
 • Levenlangleren krediet: een lening voor wie geen recht meer heeft op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct). Onder bepaalde voorwaarden kunt u toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen.
 • Fiscale scholingsaftrek: u kunt studiekosten (scholingskosten of kosten voor een evc-procedure) onder voorwaarden aftrekken bij uw belastingaangifte. Deze aftrek wordt op termijn vervangen door een andere regeling maar blijft in ieder geval t/m eind 2020 nog bestaan.
 • Transitievergoeding bij ontslag: financiële vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst, wanneer u twee jaar of langer in dienst bent geweest. U kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.
 • Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV (2018-2020): hebt u een WW of WIA-uitkering, dan kunt u hiermee scholingstrajecten volgen richting beroepen waar veel vraag naar is.

Ik werk bij een onderwijsinstelling of een (regionaal) publiek-privaat samenwerkingsverband met een onderwijsinstelling:

 • Regionaal investeringsfonds mbo (t/m 2022): een subsidieregeling voor publiek-private samenwerking, onderwijsvernieuwing in het mbo.

 • Flexibel mbo voor volwassenen (t/m 2024): samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen komen voor subsidie in aanmerking. Deze subsidie is bedoeld voor het gezamenlijk ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. De subsidie is ook bestemd voor het werven van de doelgroep, het professionaliseren van docenten en voor kennisdeling.

 • Tel mee met Taal: werkgevers, scholen, voorschoolse voorzieningen, bibliotheken, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of andere maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

 • Centres of Expertise: op basis van het sectorakkoord hoger onderwijs is er 47 miljoen euro per jaar beschikbaar voor profilering en “Centres of expertise” in het hoger onderwijs. Hiermee kunnen bestaande of nieuwe Centres of expertise, field labs en andere vormen van co-creatie tussen onderwijs en werkveld worden gecontinueerd of gestart. Zie ook het sectorakkoord (pagina 8).

 • Erasmus+ volwasseneneducatie: subsidie voor diverse soorten projecten in de volwasseneneducatie. Erasmus+, het Europese subsidieprogramma, biedt voor alle professionals binnen de (in)formele volwasseneneducatie mogelijkheden om in het buitenland te leren of te werken.

Ik werk bij een gemeente:

 • Erasmus+ volwasseneneducatie: subsidie voor diverse soorten projecten in de volwasseneneducatie. Erasmus+, het Europese subsidieprogramma, biedt voor alle professionals binnen de (in)formele volwasseneneducatie mogelijkheden om in het buitenland te leren of te werken.

Sectorale regelingen:

 • SectorplanPlus (tot 2021): subsidie voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.
 • Stagefonds: een subsidieregeling waarmee private zorginstellingen een bijdrage in de kosten voor het aanbieden van stageplaatsen aan mbo- en hbo-studenten wordt geboden.
 • Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg (tot 2022): ziekenhuizen en categorale instellingen kunnen hiermee investeren in de om- bij- en nascholing van hun zittende personeel.
 • Werkgevers kunnen de opleiding van een werknemer betalen of een werknemer betaald verlof geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via cao's afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten. Zie deze link

Regionale regelingen:

 • Twents Fonds voor Vakmanschap: werkenden, zzp’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, bij- of herscholen in een vakrichting tot en met mbo niveau 4, kunnen een opleidingscheque ter waarde van maximaal €5.000 aanvragen om scholing te bekostigen. 
 • Overijssels Vakmanschap: voor mensen die wonen en werken in Overijssel en zich willen laten om-, bij- of herscholen in de techniek of het technisch onderwijs, zijn scholingsvouchers beschikbaar waarmee een opleidingstraject (grotendeels) vergoed kan worden.
 • Maatwerkscholing (1000-banenplan Groningen): een regeling voor de bekostiging van niet gestandaardiseerde maatwerktrajecten voor werkzoekenden uit de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. De scholing dient als voorbereiding op banen gericht op de herstelopgave in de aardbevingsgemeenten. De aanvraag wordt gedaan door de betrokken accountmanager van gemeente of UWV.

Meer nuttige informatie:

Meld knelpunten bij leven lang ontwikkelen!

Bent u een belemmering in de wet- en regelgeving tegengekomen die leven lang ontwikkelen in de weg staat? Of hebt u juist een goede oplossing voor een belemmering gevonden? Geef deze dan door via doorbraakllo@ser.nl. Vanuit de actie-agenda gaan we met deze knelpunten aan de slag door ze onder de aandacht te brengen van de relevante partijen.

Knelpunten op de agenda

Op dit moment verkent de SER de belemmeringen rond leven lang ontwikkelen in de sociale zekerheid. De uitkomsten van deze verkenning worden hier binnenkort gedeeld.

Leven Lang Ontwikkelen, ruimte in de regels. © Shutterstock

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten? Schrijf u dan in voor onze Leven lang ontwikkelen-nieuwsbrief en word lid van de LinkedIn-groep.