Bemiddelaar Bedrijfstakpensioenfondsen

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een regeling voor bemiddeling in geschillen over het gebruik van het vrijstellingsbesluit in het kader van de Wet verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfondsen (Bpf). De Bemiddelaar Bedrijfstakpensioenfondsen treedt alleen op bij geschillen over de regels voor de meting van het beleggingsresultaat en rekenregels voor verzekeringstechnische aangelegenheden.

Werkwijze

De bemiddelaar wordt op elk van beide vakgebieden bijgestaan door twee adviseurs. Eén hiervan wordt benoemd op voordracht van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen en één door het Verbond van Verzekeraars. De bemiddelaar heeft een aantal regels over zijn werkwijze in een reglement neergelegd. In de contacten met partijen bij een bemiddelingspoging maakt de bemiddelaar gebruik van enkele standaarddocumenten. Hij verstrekt bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging, oproep voor een hoorzitting, en documenten voor de verlenging of staking van de bemiddeling. De SER voert het secretariaat van de bemiddelaar en kan meer informatie verstrekken over de werkwijze.

Op vrijwillige basis

Deze SER-regeling voor bemiddeling komt voort uit het Besluit bemiddelaar vrijstellingsbesluit Wet Bpf. Het doel is om via bemiddeling het bij de rechter aanhangig maken van geschillen zoveel mogelijk te voorkómen. Het gebruik maken van de diensten van de bemiddelaar vindt plaats op vrijwillige basis. Als beide partijen een bemiddelingsvoorstel aanvaarden, zien zij daarmee af van het aanhangig maken van hun geschil bij de rechter.

Heb je een vraag voor de Bemiddelaar Bedrijfstakpensioenfondsen?
Neem contact op via het secretariaat:

Postbus 90405
2509 LK Den Haag
070 - 3 499 622