Wat wordt verstaan onder 'werkenden' en 'flexwerkers'?

Het is goed om helder te definiëren wat de SER onder ‘werkenden’ en ‘flexwerkers’ verstaat, om begripsverwarring te voorkomen. Vooral de groep flexwerkers is divers samengesteld. Hieronder vindt u de definities van werkenden en flexwerkers.

Het begrip werkenden

De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) verstaat hier onder ‘werkenden’: Alle personen die voor een bepaalde periode min of meer structureel voor de organisatie werkzaamheden verrichten en die een productieve en direct meetbare bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat en/of ondersteunend zijn aan het productieproces.

Het begrip flexwerkers

De CBM verstaat hier onder ‘flexwerkers’:

Alle werkenden die anders werken dan op basis van:

  • een structureel aantal uren én
  • een substantieel aantal uren én
  • een vaste arbeidsovereenkomst of aanstelling.

Indien relevant wordt een nader onderscheid gemaakt tussen de verschillende groepen. Bij ‘flexwerkers’ kun je denken aan:

  • werkenden met tijdelijke arbeidsovereenkomsten
  • oproepkrachten
  • uitzendkrachten
  • payrollers of
  • gedetacheerden.

Het is denkbaar dat in bijzondere omstandigheden ook de zelfstandige zonder personeel, stagiaire of onbetaald vrijwilliger bij de medezeggenschap wordt betrokken.

Aan de informatie op deze pagina’s over betrokkenheid van flexwerkers bij de medezeggenschap kunnen ten aanzien van hun arbeidsrechtelijke positie geen conclusies worden verbonden.