Bruikbare instrumenten uit de WOR voor medezeggenschap en flexwerkers

De WOR biedt de OR al veel mogelijkheden om (de belangen van) in de organisatie werkzame flexwerkers te betrekken. Dit bestaande instrumentarium kan vaak beter worden benut.

Deelname van flexwerkers

Flexwerkers nemen actief deel aan de medezeggenschap, via bijvoorbeeld:
  • het hebben van stemrecht
  • zelf zitting nemen in een onderdeelcommissie
  • zelf zitting nemen in de OR, eventueel via een geoormerkte zetel.

Flexwerkers betrekken bij of in medezeggenschap

Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Artikel / Bevoegdheid
Toelichting
Art. 6
lid 4 Samenstelling OR
De OR en ondernemer samen kunnen de groep ‘in de onderneming werkzame personen’ uitbreiden, bijvoorbeeld met een (bepaalde groep) flexwerkers. Dit dient te worden vormgegeven in het reglement van de OR.
Art. 6
lid 5 Samenstelling OR
De OR kan in zijn reglement afwijken van de wettelijke termijnen voor actief en passief kiesrecht, bijvoorbeeld om voor bepaalde groepen flexwerkers deelname in OR mogelijk te maken.
Art. 9
lid 3 Verkiezingen OR
De OR kan in zijn reglement bepalen dat voor de verkiezing van OR-leden gewerkt wordt met kiesgroepen, bijvoorbeeld een kiesgroep voor (bepaalde groep(en)) flexwerkers.
Soms blijkt het moeilijk te zijn om kandidaten te krijgen uit een bepaalde kiesgroep, waardoor het kan voorkomen dat een van de zetels onbezet blijft na de verkiezingen of dat een tussentijdse vacature onvervuld blijft.
Art. 9
lid 4 Verkiezingen OR
De OR kan in zijn reglement voorzieningen treffen opdat de verschillende groepen werkzame personen representatief vertegenwoordigd kunnen zijn in de OR, bijvoorbeeld kwaliteitszetel voor (bepaalde groepen) flexwerkers. Deze zetel wordt dan steeds bemand door een flexwerker maar dat hoeft niet de hele zittingsperiode dezelfde persoon te zijn.
Art. 12 Zittingsduur OR
De OR kan in zijn reglement de zittingsduur bepalen op 2 jaar in afwijking van de reguliere termijn van 3 jaar, bijvoorbeeld om voor bepaalde groepen flexwerkers deelname in de OR mogelijk te maken. Vooral jongeren (veelal flexwerkers) vinden een commitment voor een periode van 3 jaar te lang.
Art. 15 OR-Commissies
De OR kan commissies instellen voor bepaalde onderwerpen of voor een bepaald onderdeel van de onderneming, bijvoorbeeld voor het thema flexwerkers of voor een (bepaalde) groep flexwerkers. Van deze commissies kunnen ook niet OR-leden deel uitmaken.
Art. 23 Initiatiefrecht
De OR kan voorstellen doen inzake betrekken van flexwerkers bij of in medezeggenschap.
Art. 27 Instemmingsrecht
De OR heeft instemmingsrecht op een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling over werkoverleg.
Art. 28 Stimulerende taken
De OR heeft een stimulerende taak over bevorderen van werkoverleg en interne delegatie.
Art. 32 Ondernemingsovereenkomst
Op grond van cao-bepalingen of op grond van nadere afspraken met de ondernemer kunnen de OR nadere bevoegdheden worden toegekend of aanvullende voorschriften over de toepassing van de WOR worden gegeven.