Bruikbare instrumenten uit de WOR voor medezeggenschap en flexwerkers

De WOR biedt de OR al veel mogelijkheden om (de belangen van) in de organisatie werkzame flexwerkers te betrekken. Dit bestaande instrumentarium kan vaak beter worden benut.

Oog voor de belangen van de flexwerkers

Het medezeggenschapsorgaan in de organisatie is zich bewust van de belangen van flexwerkers en vertegenwoordigt deze zonder dat flexwerkers actief betrokken zijn.

Meedenken over de flex-strategie

Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Artikel / Bevoegdheid
Toelichting
Art. 23 Initiatiefrecht
De OR kan flex-strategie agenderen voor de overlegvergadering.
 
Art. 24 Bespreking algemene gang van zaken
De OR kan flex-strategie agenderen voor halfjaarlijkse bespreking van de algemene gang van zaken.
 
Art. 25 Adviesrecht
De OR heeft adviesrecht over onder meer:
 • het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten
 • uit- en aanbesteding van werk (overdracht zeggenschap, wijziging werkzaamheden, wijziging organisatie) en 
 • het verstrekken van een adviesopdracht aan een extern deskundige betreffende in artikel 25 WOR genoemde zaken. Dit gaat vaak vooraf aan het in- of outsourcen van werk.
Art. 27 Instemmingsrecht
De OR heeft instemmingrecht over onder meer regelingen inzake:
 • arbeidsvoorwaarden
 • het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid
 • de arbeids- en rusttijden
 • de arbeidsomstandigheden
 • personeelsopleiding
 • het werkoverleg. 
Art. 31 + Art. 31b Informatierecht
De OR heeft een algemeen informatierecht en onder meer recht op sociale informatie, waaronder gegevens over de aantallen en de verschillende groepen van de in de onderneming werkzame personen en het ten aanzien van die personen gevoerde sociaal beleid. Het betreft het recht om actief de ondernemer te verzoeken om alle inlichtingen en gegevens die de OR redelijkerwijze nodig heeft voor de vervulling van zijn taak.
 
Art. 32 Ondernemingsovereenkomst
Op grond van cao-bepalingen of op grond van nadere afspraken met de ondernemer kan de OR nadere bevoegdheden krijgen ten aanzien van de flex-strategie.
 


Rekening houden met belangen flexwerkers

Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Artikel / Bevoegdheid
Toelichting
Art. 23 Initiatiefrecht
De OR kan de belangen van flexwerkers agenderen voor een overlegvergadering.
 
Art. 24 Bespreking algemene gang van zaken
De OR kan belangen flexwerkers agenderen voor halfjaarlijkse bespreking van de algemene gang van zaken.
 
Art. 25 Adviesrecht
De OR kan bij advies over belangrijke financieel – economische besluiten aandacht besteden aan de belangen van flexwerkers.
 
Art. 27 Instemmingsrecht
De OR kan bij instemming met besluiten over regelingen op het terrein van het sociale beleid in de onderneming aandacht besteden aan de belangen van flexwerkers.
 
Art. 28 Stimulerende taken
De OR heeft een stimulerende taak bij diverse onderwerpen waar belangen van flexwerkers spelen, zoals:
 • naleven van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden
 • gelijke behandeling
 • non-discriminatie.
Art. 31 + Art. 31b Informatierecht
De OR heeft een algemeen informatierecht en onder meer recht op sociale informatie. Zie hiervoor bij ‘meedenken over de flex-strategie’.
 
Art. 32 Ondernemingsovereenkomst
Op grond van cao-bepalingen of op grond van nadere afspraken met de ondernemer kunnen aan de OR nadere bevoegdheden worden toegekend of aanvullende voorschriften over de toepassing van de WOR worden gegeven.