Tips voor actieve betrokkenheid van flexwerkers bij medezeggenschap

Maak gebruik van communicatie

De organisatie wijst flexwerkers al bij aanvang van de overeenkomst op de OR en geeft aan hoe zij met de OR in contact kunnen komen. Daarnaast geeft de bestuurder de OR inzicht in wie de binnen de onderneming werkzame flexwerkers zijn en wat hun zakelijke contactgegevens zijn.

De OR doet er goed aan om te investeren in persoonlijk contact met flexwerkers. Maak kennis met flexwerkers, informeer hen en koppel terug wat er met de gegeven input is gedaan. Maak beter gebruik van communicatiemiddelen zoals sociale media, e-mail, nieuwsbrieven en enquêtes/polls. Ook kan per vergadering een (andere) flexwerker worden uitgenodigd om als gast/toehoorder bij de OR-vergadering aanwezig te zijn en, waar relevant, diens mening te geven.


Betrek flexwerkers bij werkgroepen, themagroepen, projectgroepen

Flexwerkers kunnen in werkgroepen of klankbordgroepen, themagroepen, expertgroepen of projectgroepen meedenken en hun visie en standpunten inbrengen bij de OR. Dat kan in een informele groep geheel bestaande uit flexwerkers of in de vorm van een informele groep waaraan naast OR-leden en/of vaste medewerkers ook flexwerkers deelnemen.

Flexwerkers die zich niet voor langere tijd willen of kunnen committeren (zoals veel jongeren) en/of flexwerkers die weinig tijd hebben, kunnen zo actief in medezeggenschap participeren. Het levert draagvlak en nuttige input op.
Voor meer informatie zie: 'OR en achterbancontact'. 

De WOR bevat op dit punt geen voorschriften en laat ruimte voor het naar eigen inzicht inrichten van werkgroepen, klankbordgroepen en dergelijke.
Voor meer informatie zie: 'OR en achterbancontact'.