Flexwerkers en hun belangen meer bij medezeggenschap betrekken

De CBM onderscheidt drie niveaus van toenemende betrokkenheid van medezeggenschap bij flexwerkers. Voor het beter betrekken (van de belangen) van flexwerkers biedt het bestaand instrumentarium van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) al veel mogelijkheden.

1. Oog voor belangen van flexwerkers

Het medezeggenschapsorgaan is zich bewust van de belangen van flexwerkers en vertegenwoordigt deze zonder dat flexwerkers actief betrokken zijn.

 • Tips | Tips voor bewustwording en vertegenwoordiging van de belangen van flexwerkers.
 • WOR-instrumenten | Bestaande WOR-instrumenten voor meer vertegenwoordiging van belangen van flexwerkers.

2. Actief betrekken van flexwerkers

Flexwerkers worden actief betrokken bij medezeggenschap, bijvoorbeeld via bevragen, deelname aan klankbordgroep, themagroep en dergelijke.

 • Tips | Tips voor actieve betrokkenheid van flexwerkers.

3. Deelname van flexwerkers

Flexwerkers nemen actief deel aan de medezeggenschap, via bijvoorbeeld:

 • het hebben van stemrecht
 • zelf zitting nemen in een onderdeelcommissie
 • zelf zitting nemen in de OR, eventueel via een geoormerkte zetel.
 • Tips | Tips voor deelname van flexwerkers.
 • WOR-instrumenten | De bestaande WOR-instrumenten bieden ruimte voor actieve deelname van flexwerkers.

Maatwerk

Het vergt maatwerk wanneer het gaat om het betrekken van belangen van flexwerkers en van flexwerkers zelf bij medezeggenschap. Verschillende factoren spelen een rol bij de vraag op welke wijze en in welke mate dit in een organisatie plaatsvindt, zoals:

 • de verhouding vast/flex in de organisatie
 • het soort en de duur van de overeenkomsten van de verschillende groepen flexwerkers
 • het al dan niet incidentele karakter daarvan
 • het niveau van de drietrapsraket.

Zo zal het oog hebben voor de belangen van flexwerkers vaker voorkomen dan het actief betrekken van flexwerkers. En zal het actief betrekken van flexwerkers vaker voor de hand liggen dan het daadwerkelijk deelnemen aan de medezeggenschap.

De WOR biedt ruimte voor maatwerk

Ook bij flexwerk en medezeggenschap is maatwerk het devies. Verschillen in omvang van de onderneming, het aantal flexwerkers, de verhouding tussen aantallen flexwerkers en ‘vaste werknemers’ en de diverse typen flexwerkers vragen daarom. Gelukkig biedt de Wet op de ondernemingsraden (WOR) die ruimte, onder meer door de bestaande instrumenten beter te benutten.