Medezeggenschap en flexwerkers

In toenemende mate werken mensen in organisaties niet op basis van een vaste arbeidsovereenkomst of aanstelling, maar als ‘flexwerkers’. Wat betekent dat voor de medezeggenschap in een organisatie? Hoe worden (de belangen van) flexwerkers bij de organisatie en de medezeggenschap betrokken? Hoe kunnen flexwerkers een plek binnen de medezeggenschap krijgen?

Tips en ideeën voor meer betrokkenheid

Op deze pagina’s staat informatie over:

 • Goede vertegenwoordiging van de belangen van flexwerkers door het medezeggenschapsorgaan
 • Een grotere betrokkenheid van flexwerkers bij de medezeggenschap in een organisatie.

Praktische tips, ideeën en goede voorbeelden dienen als handvat om daarvoor te zorgen. De achterliggende gedachte: organisatie, vaste medewerkers en flexwerkers hebben alle baat bij betrokkenheid van zoveel mogelijk werkenden binnen die organisatie.
Meer informatie vindt u onder:

 • Waarom | Waarom flexwerkers en hun belangen bij medezeggenschap betrekken?
 • Waarover | Welke onderwerpen zijn voor flexwerkers van belang?
 • Hoe | Flexwerkers en hun belangen meer bij medezeggenschap betrekken

De Wor biedt ruimte voor maatwerk

Ook bij flexwerk en medezeggenschap is maatwerk het devies. Verschillen in omvang van de onderneming, het aantal flexwerkers, de verhouding tussen aantallen flexwerkers en ‘vaste werknemers’ en de diverse typen flexwerkers vragen daarom. Gelukkig biedt de Wet op de ondernemingsraden (WOR) die ruimte, onder meer door de bestaande instrumenten beter te benutten.

Het begrip ‘werkenden’

De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) verstaat hier onder ‘werkenden’: Alle personen die voor een bepaalde periode min of meer structureel voor de organisatie werkzaamheden verrichten en die een productieve en direct meetbare bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat en/of ondersteunend zijn aan het productieproces.

Het begrip ‘flexwerkers’

De CBM verstaat hier onder ‘flexwerkers’:

Alle werkenden die anders werken dan op basis van:

 • een structureel aantal uren én
 • een substantieel aantal uren én
 • een vaste arbeidsovereenkomst of aanstelling.

Indien relevant wordt een nader onderscheid gemaakt tussen de verschillende groepen. Bij ‘flexwerkers’ kun je denken aan:

 • werkenden met tijdelijke arbeidsovereenkomsten
 • oproepkrachten
 • uitzendkrachten
 • payrollers of
 • gedetacheerden.

Het is denkbaar dat in bijzondere omstandigheden ook de zelfstandige zonder personeel, stagiaire of onbetaald vrijwilliger bij de medezeggenschap wordt betrokken.

Aan de informatie op deze pagina’s over betrokkenheid van flexwerkers bij de medezeggenschap kunnen ten aanzien van hun arbeidsrechtelijke positie geen conclusies worden verbonden.

Marcel van den Bergh/HH