Suggesties voor de bestuurder

Enkele suggesties voor de bestuurder voor een beter contact met de achterban. De tips zijn bijeengebracht door de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM).

Faciliteiten en voorzieningen

De OR, zijn commissies en een eventueel toegevoegd ambtelijk secretaris mogen gebruik maken van in de onderneming aanwezige voorzieningen, die zij voor de uitoefening van hun taak in redelijkheid nodig hebben. De ondernemer stelt deze voorzieningen ter beschikking (artikelen 17 en 18 WOR). Indien bepaalde voorzieningen niet aanwezig zijn, kan de OR een beroep doen op artikel 22, lid 1 WOR. Het moet dan gaan om redelijkerwijs noodzakelijke kosten van de OR.

De ondernemer moet de OR en zijn commissies in de gelegenheid stellen om - zo nodig - in werktijd medewerkers te raadplegen, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is.

Faciliteer de OR, commissies en andere vormen van directe participatie zo goed mogelijk

Zorg dat de faciliteiten voor de OR, commissies en andere vormen van directe participatie van medewerkers goed zijn geregeld en voldoende zijn. Denk daarbij aan faciliteiten op het gebied van tijd, ruimte, vervanging, advies, morele steun, communicatiemiddelen, scholing en coaching, kosten e.d.

Faciliteer contact tussen OR en achterban (tijd, ruimte, communicatiemiddelen)

Zorg er voor dat de OR en de medewerkers de gelegenheid hebben wat tijd, locatie en communicatiemiddelen betreft om - zo nodig in werktijd - met elkaar te overleggen, brainstormen, elkaar te raadplegen, etc.


Uitdragen belang van goed achterbancontact

Een bestuurder kan bijdragen aan een goed wederzijds contact tussen OR en achterban, indien hij in woord en daad laat zien dat hij waarde hecht aan een kwalitatief goede medezeggenschap van medewerkers en het orgaan dat hen vertegenwoordigt, de OR.

Stimuleer het (middle) management om het belang van goed achterbancontact uit te dragen

Stimuleer het (middle)management om het belang van goed contact tussen OR en achterban publiekelijk uit te dragen en in de dagelijkse praktijk te ondersteunen en te faciliteren.

Informeer buitenlandse (lijn)managers over goed achterbancontact en train ze op het gebied van de Nederlandse medezeggenschap

Informeer buitenlandse (lijn)managers over wat kwalitatief goed achterbancontact inhoudt en laat hen trainen op het gebied van Nederlandse medezeggenschap (wetgeving, praktijk en (overleg)cultuur).

Stimuleer en faciliteer (sociale) innovatie

Stimuleer en faciliteer (sociale) innovatie. Werk ‘slimmer’ door inzet van alle beschikbare menselijke mogelijkheden (kennis en kunde, ‘ogen en oren’) in de organisatie. Werk bijvoorbeeld met plattere organisatiestructuren en interactief management. Bevorder directe participatie van medewerkers, ook op het gebied van medezeggenschap.

Beloon zowel indirecte participatie in de OR als directe participatie

Beloon zowel indirecte participatie in de OR, als directe participatie van medewerkers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een beloning in de vorm van een toeslag, loopbaanontwikkeling, promotie, EVC of getuigschrift.

Stimuleer diversiteit in de OR, commissies, werkgroepen, etc.

Stimuleer diversiteit in de OR, commissies, werkgroepen, projectgroepen, focusgroepen e.d. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een combinatie van man/vrouw, jong/oud, vast/flex, autochtoon/allochtoon, fulltime/parttime, expert/generalist, verschillende functiegroepen, afdelingen, etc. Kijk bij het samenstellen van de OR en commissies e.d. goed naar wat de specifieke situatie vraagt.


Meer (algemene) informatie over dit onderwerp kunt u vinden in het overzicht van publicaties over ‘OR en achterbancontact’.

Overleg in ondernemingsraad © Shutterstock