Verkiezingen, samenstelling en werkwijze ondernemingsraad

Op zoek naar informatie over het organiseren van verkiezingen, de samenstelling en de werkwijze van de ondernemingsraad? Download hier handreikingen en tools.

Verkiezingen

In de ondernemingsraad? Organiseer uw draagvlak!
Bent u van plan om u kandidaat te stellen voor de ondernemingsraad? Dan is het goed om er voor te zorgen dat u draagvlak hebt bij uw collega’s. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het aantal stemmen dat u krijgt. Maar soms zijn verkiezingen niet nodig, als er niet meer kandidaten zijn dan zetels. Dan zult u zelf uw draagvlak moeten organiseren.

Samenstelling

Vacatures en samenstelling OR: hoe krijgen we de OR vol?
Suggesties voor bestuurder en ondernemingsraad.

Flexwerkers en medezeggenschap
Steeds minder mensen hebben een vast contract en het aantal flexwerkers neemt toe. Lees hier alles over het belang dat flexwerkers worden betrokken bij de medezeggenschap in een bedrijf of organisatie. Ook vindt u hier tips over de wijze waarop flexwerkers kunnen worden betrokken en over welke onderwerpen.

Werkwijze

Contact met de achterban
Suggesties voor OR en bestuurder.

OR en geheimhouding
OR-leden krijgen soms informatie die ze niet mogen delen met hun collega’s, bijvoorbeeld omdat het om een bedrijfsgeheim gaat. Maar geheimhouding kan het contact van de OR-leden met hun achterban belemmeren. Lees hier aanbevelingen voor bestuurders en OR-leden over het omgaan met de geheimhoudingsplicht.

Aparte overlegvergadering over de algemene gang van zaken (artikel 24 lid 1 WOR)
De bedoeling van de aparte overlegvergadering is dat de OR beter betrokken wordt bij het strategische beleid van de onderneming. Download hier de modelovereenkomst waarmee de dialoog tussen de bestuurders van ondernemingen en hun ondernemingsraden (of personeelsvertegenwoordiging) wordt bevorderd.

Uitgangspunten goede medezeggenschap
Deze universele uitgangspunten kunt u beschouwen als een breed gedragen algemene opvatting over goede medezeggenschap voor bestuurders, leden van de OR en leden van de RvC.