Ontheffing van de plicht een OR in te stellen

Alle bedrijven en organisaties met vijftig of meer werknemers zijn verplicht een ondernemingsraad (OR) te hebben. Dat is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Lees hier in welke bijzondere omstandigheden de SER een bedrijf ontheffing kan verlenen van deze plicht.

Redenen voor ontheffing

De SER is terughoudend bij het verlenen van een ontheffing. Zo is onvoldoende belangstelling bij het personeel voor een OR geen goede reden voor ontheffing. Het bestaan van een andere vorm van overleg dan een OR is op zich ook onvoldoende. Een goede reden voor ontheffing kan zijn dat de hoogste zeggenschap in de onderneming bij de werknemers zelf berust. Dat is het geval bij bijvoorbeeld de sociocratische kringorganisatie of werknemerszelfbestuur.

Wil je een verzoek om ontheffing indienen?

Dat kan bij het secretariaat van de SER: (cbm@ser.nl / 070 - 3 499 563). In het ontheffingsverzoek moeten in elk geval de volgende zaken aan de orde komen:

  • aantonen hoe het personeel medezeggenschap heeft in de onderneming;
  • een deugdelijke motivering van de bijzondere omstandigheden;
  • de uitslag van een enquête onder het personeel. Deze enquête gaat over twee vragen:
    • 1. of de medewerkers de huidige manier waarop ze medezeggenschap hebben bij besluiten een goed alternatief vinden voor medezeggenschap via een ondernemingsraad 
    • 2. of zij het verzoek om ontheffing steunen;
  • de statuten van de onderneming, waaruit moet blijken dat de medezeggenschap materieel niet onderdoet voor wat de WOR hierover regelt.

De SER zal de betrokken vakbonden vragen of zij bezwaar hebben tegen ontheffing van de OR-plicht. Een ontheffing kan voor maximaal vijf jaar gelden.

Overzicht verleende ontheffingen

Holland Colours N.V.
Aanvangsdatum: 19 april 2018
Duur: 5 jaar
Reden: Enerzijds sprake van vertegenwoordiging via een vertrouwenscommissie en anderzijds sprake van werknemerszelfbestuur.

BügelHajema Adviseurs B.V.
Aanvangsdatum: 23 september 2016
Duur: 5 jaar
Reden: Sprake van werknemerszelfbestuur.