Medezeggenschap en jongeren

In ondernemingsraden zitten weinig jongeren. Waarom zijn zij nog niet betrokken bij medezeggenschap? Er is namelijk zeker behoefte om jongeren via medezeggenschap invloed te geven op het reilen en zeilen van de organisatie.

Jong(eren) denken en doen in medezeggenschap

Hoe krijgen jongeren interesse in medezeggenschap? En hoe stimuleer je verbinding in medezeggenschap tussen generaties? Kortom, hoe maak je medezeggenschap aantrekkelijker voor jongeren en ‘jong denkenden’? Want medezeggenschap zou moeten aansluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij en arbeidsverhoudingen en bij diversiteit en behoeften van medewerkers. De vraag is wat mogelijke oplossingen en kansen zijn en wie daarbij een rol kan spelen. Op zoek naar informatie? Download de volgende bronnen en documenten.

Enquêtes over medezeggenschap en jongeren

Medezeggenschap daagt medewerkers uit actief mee te denken bij de totstandkoming van besluiten in de organisatie. Zij kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken. In veel organisaties zijn jongeren in medezeggenschap ondervertegenwoordigd. De SER hield in 2019 een enquete onder ondernemingsraden en jongeren zelf om op te halen wat de motieven van jongeren zijn om wel of juist niet te participeren in medezeggenschap. Hieronder een overzicht van de resultaten.

Expertbijeenkomst Medezeggenschap en jongeren

De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) organiseerde in oktober 2019 een expertbijeenkomst ‘Jongeren en medezeggenschap’. Meer weten? Hieronder leest u wat de uitkomsten waren.

Beeldverslagen Expertbijeenkomst MZ en jongeren
Beeldverslag expertbijeenkost Medezeggenschap en jongeren 4 oktober 2019 Expertbijeenkost Medezeggenschap en jongeren 4 oktober 2019

Oplossingsrichtingen en rol CBM

Praatplaat’ over oplossingsrichtingen en rol CBM
Mogelijke oplossingsrichtingen en rol Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)

CBM-congres Medezeggenschap door en met jongeren

De CBM organiseerde op 28 november 2019 een congres ‘Medezeggenschap door en met jongeren’ bij de SER in Den Haag. De CBM schetste en toetste enkele oplossingsrichtingen. Samen met OR-leden, jongeren en andere stakeholders zijn oplossingen bedacht voor het betrekken van jongeren. Met een aantal daarvan konden deelnemers aan de slag in de workshops.