Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)

De SER heeft de wettelijke taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. Daarvoor is een speciale commissie in het leven geroepen: de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM).

De CBM heeft als taak de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen te bevorderen (artikel 46a WOR). Zij doet dit door voorlichting te geven, praktische handreikingen en tools te ontwikkelen en richtbedragen voor medezeggenschapsscholing vast te stellen. Daarnaast monitort de CBM de werkzaamheden van de bedrijfscommissies voor de marktsector en beoordeelt zij verzoeken van ondernemingen om ontheffing van de or-instellingsplicht.

Werkprogramma

Jaarlijks stelt de CBM een werkprogramma op. Mede op basis van input van andere organisaties die bezig zijn met medezeggenschap, kiest de commissie onderwerpen die zij belangrijk vindt voor de ontwikkeling van medezeggenschap. De CBM vindt het belangrijk dat haar werkzaamheden een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van wat het ‘veld’ zelf al doet. Het ‘veld’ zijn organisaties die aan medezeggenschap doen en daarbij betrokken intermediairs (trainers, adviseurs, advocaten).

Samenstelling CBM

De CBM is samengesteld uit de onafhankelijke leden, ondernemersleden, werknemersleden en een adviserende partij.