Oprichten van een ondernemingsraad

Je bent ondernemer of medewerker in een organisatie met vijftig of meer medewerkers en wil graag een ondernemingsraad oprichten. Hoe krijg je dat van de grond?

Wie richt de ondernemingsraad op?

De plicht tot het instellen van een ondernemingsraad (or) ligt bij de bestuurder, maar de medewerkers kunnen ook het initiatief nemen. De medewerkers kunnen – eventueel met steun van de bij de onderneming betrokken vakbonden - de bestuurder dan vragen mee te werken aan het oprichten van een or.

Stappen oprichten ondernemingsraad

Als je een ondernemingsraad wilt starten, is het handig om dit met andere medewerkers te bespreken. Hierdoor gaat medezeggenschap meteen al leven in de organisatie.

De volgende stappen helpen je bij het oprichten van een ondernemingsraad.

1. Wat verwacht je van de or in jouw organisatie?

Belangrijk is om vooraf te bedenken wat je van de toekomstige or verwacht. Wil je dat hij alleen reageert op voorstellen van de bestuurder of liever een or die tijdig met de bestuurder meedenkt? Of dat hij zelfs met eigen initiatieven komt? Is de or een gesprekspartner over praktische zaken of moet hij ook kunnen meedenken over strategische vraagstukken? Probeer hierbij zoveel mogelijk medewerkers te betrekken.

2. Samenstellen van een voorbereidingscommissie

Na deze stap kan er een voorbereidingscommissie worden samengesteld. Deze commissie bestaat doorgaans uit de bestuurder en twee tot drie medewerkers. Belangrijk is dat alle onderdelen van de organisatie hierbij vertegenwoordigd zijn.
Stel vast wat de taak van deze commissie is. De voorbereidingscommissie kan het volgende oppakken:

3. Opstellen voorlopig reglement

In elk geval stelt de commissie een voorlopig or-reglement op. Dit reglement bevat regels over onder meer:

  • de kandidaatstelling;
  • de inrichting van de verkiezingen;
  • de manier waarop de uitslag van de verkiezingen wordt vastgesteld;
  • de voorlopige werkwijze van de or

Voor de voorlopige werkwijze kan het voorbeeldreglement van de SER worden gebruikt.

Handig artikel voor voorlopig OR-reglement:
Artikel 48 WOR: voorlopig OR-reglement

4. Verkiezingen ondernemingsraad

De volgende stap is het organiseren van de verkiezingen. Dit vraagt de nodige aandacht. Alle stappen moeten op tijd worden gezet, omdat de verkiezingen anders ongeldig worden verklaard. Houd in elk geval rekening met een periode van dertien weken.

Handige artikelen voor verkiezingen or:
Artikel 9,10 en 11 WOR: Verkiezing van de ondernemingsraad

5. Actiepunten na verkiezingen

Na de verkiezingen kan de or worden geïnstalleerd en kan hij aan de slag met het volgende:

  • Maak een jaarplanning voor overleg binnen de or en voor het overleg met de bestuurder.
  • Kijk welke agendapunten er op gezette tijden vast aan de orde moeten komen. Denk daarbij aan kwartaal/halfjaarcijfers, begroting, financieel jaarverslag, verzuimcijfers, etc.