Verkiezingen, samenstelling en werkwijze ondernemingsraad

Op zoek naar informatie over het organiseren van verkiezingen, de samenstelling en de werkwijze van de ondernemingsraad? Download hier handreikingen en tools.

Verkiezingen

In de ondernemingsraad? Organiseer je draagvlak!
Ben je van plan om je kandidaat te stellen voor de ondernemingsraad? Dan is het goed om er voor te zorgen dat je draagvlak heb bij jouw collega’s. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het aantal stemmen dat je krijgt. Maar soms zijn verkiezingen niet nodig, als er niet meer kandidaten zijn dan zetels. Dan moet je zelf je draagvlak organiseren.

Samenstelling

Vacatures en samenstelling OR: hoe krijgen we de OR vol?
Suggesties voor bestuurder en ondernemingsraad.

Flexwerkers en medezeggenschap
Steeds minder mensen hebben een vast contract en het aantal flexwerkers neemt toe. Lees hier alles over het belang dat flexwerkers worden betrokken bij de medezeggenschap in een bedrijf of organisatie. Ook vind je hier tips over de wijze waarop flexwerkers kunnen worden betrokken en over welke onderwerpen.
De SER constateert dat de Wet op de ondernemingsraden (WOR) veel mogelijkheden biedt om flexwerkers te betrekken bij medezeggenschap en hun belangen te behartigen. De SER beveelt in een briefadvies van oktober 2019 aan om deze mogelijkheden beter te benutten.

Discriminatie op de arbeidsmarkt
Advies over het tegengaan van discriminatie bij de arbeid. De bevoegdheden en rollen van de OR zijn verwerkt in een handige mindmap.

Werkwijze

OR-secretariaat en de Ambtelijk secretaris
Het is aan de ondernemingsraad om zijn secretariaat in te vullen. In veel gevallen zal de ondernemingsraad uit zijn midden een secretaris kiezen, maar steeds vaker zie je dat (als de bestuurder daar geld voor beschikbaar stelt) er een vakkundige secretaris aan de or wordt toegevoegd: de ‘ambtelijk secretaris’. ‘Toegevoegd’ wil zeggen dat het om iemand gaat die niet gekozen is door de in de organisatie werkzame personen. Hij of zij maakt dus geen deel uit van de or, maar werkt voor de or. Het kan iemand uit de organisatie zijn of iemand van buiten.
Lees meer over de Ambtelijk secretaris

Contact met de achterban
Suggesties voor OR en bestuurder.

OR en geheimhouding
OR-leden krijgen soms informatie die ze niet mogen delen met hun collega’s, bijvoorbeeld omdat het om een bedrijfsgeheim gaat. Maar geheimhouding kan het contact van de OR-leden met hun achterban belemmeren. Lees hier aanbevelingen voor bestuurders en OR-leden over het omgaan met de geheimhoudingsplicht.

Uitgangspunten goede medezeggenschap
Deze universele uitgangspunten kunt u beschouwen als een breed gedragen algemene opvatting over goede medezeggenschap voor bestuurders, leden van de OR en leden van de RvC. 
Deze brochure is in het Engels vertaald. Lees de brochure Basic principles of constructive employee participation (PDF).