Praktische tips over instemmingsrecht OR bij arbeidsvoorwaarde pensioen

Pensioenregelingen en het instemmingsrecht van de OR bij de arbeidsvoorwaarde pensioen is ingewikkelde materie. De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER (CBM) geeft daarom enkele praktische tips aan ondernemingsraden en werkgevers.

Zie ook ‘Arbeidsvoorwaarde pensioen in een uitvoeringsovereenkomst’.

  1. Zorg voor informatie en transparantie over alle binnen de onderneming geldende regelingen op grond van een pensioenovereenkomst en gemaakte afspraken. Denk daarbij onder meer aan informatie over de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen; de documenten waarin deze is geregeld zoals pensioenovereenkomst, uitvoeringsovereenkomst, cao; de pensioenuitvoerder; afspraken tussen werkgever en OR. 
     
  2. Voer tijdig de dialoog wanneer er onduidelijkheden zijn of ontstaan over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Denk daarbij onder meer aan onduidelijkheid over de vraag of een bepaald element uit een uitvoeringsovereenkomst wel of niet instemmingsplichtig is. Maak als werkgever en OR gezamenlijk vooraf afspraken hoe te handelen wanneer een onduidelijkheid ontstaat en leg deze afspraken schriftelijk vast.
     
  3. Volg voldoende scholing op dit gebied. Dat geldt zowel voor de werkgever als OR. Werkgever en OR zouden moeten zorgen dat zij tenminste voldoende basiskennis hebben om te kunnen onderscheiden welke besluiten gevolgen hebben op het pensioenresultaat en dus de arbeidsvoorwaarde pensioen. Leden van de OR hebben recht op scholing en vorming (Artikelen 18 en 22 WOR). De CBM beveelt zowel de OR als de werkgever aan om gebruik te maken van dit recht op scholing en vorming en verwijst naar haar Aanbeveling inzake de scholing en vorming van OR-leden van 21 december 2012.

  4. Schakel bij vraagstukken inzake pensioenregelingen tijdig een of meer deskundige(n) in. Dat kan zowel de werkgever als de OR doen (Artikelen 16 en 23a WOR). De OR kan een of meer deskundigen uitnodigen om een vergadering van de OR bij te wonen, wanneer hij dat voor de behandeling van een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld pensioen) nodig acht. Ook kan een deskundige worden uitgenodigd om een schriftelijk advies uit te brengen (Artikel 16 WOR). Daarnaast kan zowel de werkgever als de OR een of meer deskundigen uitnodigen om een overlegvergadering bij te wonen (Artikel 23a lid 6 WOR). De OR moet bij het inschakelen van een deskundige vooraf de werkgever in kennis stellen van de te maken kosten (Artikel 22 lid 2 WOR). Dit laatste is niet nodig wanneer de OR een vooraf met de werkgever vastgesteld budget heeft en de kosten hier binnen blijven (Artikel 22 lid 4 WOR).
Gepensioneerde man aan het water die aan het bellen is. © Shutterstock

Werkgever

Op grond van de Pensioenwet moet de werkgever de basale elementen van de pensioenregeling kennen en kunnen toelichten. De Stichting van de arbeid heeft een werkgeverspensioencommunicatiechecklist ontwikkeld.

Let op: Iedereen kan zich pensioendeskundige noemen

Belangrijk is daarom te checken of de deskundige betrouwbaar is en kennis van zaken heeft. U kunt bijvoorbeeld navraag doen in uw netwerk of checken in het Openbaar register van de Vereniging van Pensioenjuristen, vvpj.nl/register (dit zijn de registers voor de Certified Pension Consultants (CPC) en de Certified Pension Lawyers (CPL)) of in het Openbaar register Financiële Dienstverleners dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bijhoudt. Verstandig is ook om meerdere offertes op te vragen.