SER-Rubriek OR magazine

De SER heeft een vaste rubriek in het blad OR magazine. In deze rubriek bespreekt de SER elke twee maanden vragen over medezeggenschap in de dagelijkse praktijk. In de tussenliggende maanden wordt telkens een in het oog springend geschil behandeld dat ter bemiddeling is voorgelegd aan een van de bedrijfscommissies.


Vraag het aan de SER

Medezeggenschap en flex: Is de samenstelling van je or representatief voor de werkvloer?

IFlexwerkers kan je op verschillende manieren betrekken bij medezeggenschap. Het begint ermee dat je je als or bewust bent van de belangen van flexwerkers en deze vertegenwoordigt. Daarbij kan een or-lid als aanspreekpunt fungeren voor flexwerkers in je organisatie.

Uit: OR magazine 4 (2020) 11 (november), p. 31


Vraag het aan de SER

OR en Aanstellingskeuringen: Regeling of Beleid?

In ons bedrijf is voor een aantal functies een aanstellingskeuring verplicht gesteld door de werkgever. Hoe zit dat eigenlijk? Hebben we daar als OR iets over te zeggen?

Uit: OR magazine 4 (2020) 9 (september), p. 30


Uit de bedrijfscommissie

Medezeggenschap doe je samen: Communiceren moet van twee kanten komen

Een OR klaagt dat zijn bestuurder niet voldoet aan verzoeken om informatie, e-mails niet beantwoordt en afspraken schendt. Daardoor worden er geen resultaten geboekt. De bestuurder is het daar niet mee eens. Hij vindt dat de OR onvoldoende met hem communiceert. Ook stoort het hem dat hij geen notulen van or-vergaderingen krijgt.

Uit: OR magazine 4 (2020) 7/8 (juli/augustus), p. 30


Vraag het aan de SER

Rol voor medezeggenschap in circulaire economie: Betrek medewerkers zo vroeg mogelijk

Nu de wereld in de ban is van het coronavirus en samenlevingen sociaaleconomisch hard worden geraakt, lijkt een item als de circulaire economie ver weg. Toch moet er juist nu aandacht zijn voor dit soort grote thema’s. Zodat we in de toekomst niet voor nog grotere uitdagingen komen te staan dan het coronavirus. Juist nu is daarbij een rol weggelegd voor de ondernemingsraad.

Uit: OR magazine 4 (2020) 6 (juni), p. 11


Uit de bedrijfscommissie

Meebeslissen is geen open deur: Bestuurder moet met or aan de slag

Een organisatieadviesbureau met 70 medewerkers is bezig met een reorganisatie. Eén van de medewerkers ziet haar baan verdwijnen en wil via de ondernemingsraad (or) meebeslissen over de reorganisatie. Zij komt erachter dat er geen or is ingesteld voor het bedrijf. Volgens de bestuurder hoeft dat ook niet. De medewerker wil een or instellen. Er ontstaat een fors conflict tussen de medewerker en de bestuurder. De bedrijfscommissie wordt gevraagd om te bemiddelen.

Uit: OR magazine 4 (2020) 5 (mei), p. 31


Vraag het aan de SER

Jong en oud is goud: Tips van de jongeren zelf

Jongeren vormen een kleine populatie binnen OR's. Zij vullen slechts 17 procent van de OR-zetels, terwijl 36 procent van de werkenden jonger dan 35 jaar is. Zijn jongeren niet enthousiast voor medezeggenschap? Of zijn er andere redenen?

Uit: OR magazine 4 (2020) 4 (april), p. 31


Vraag het aan de SER

De bedrijfscommissies aan het werk: Trends en ontwikkelingen

Deze keer geven we achtergrondinformatie n laten we trends en ontwikkelingen zien over het werk van de bedrijfscommissies. Bij de SER zijn twee bedrijfscommissis ondergebracht: BC Markt I (deze richt zich op de commerciële sectoren) en BC Markt II (gericht op de non-profit sector).

Uit : OR magazine 4 (2020) 3 (maart), p. 29


Vraag het aan de SER

Zorg om medezeggenschap in de zorg: Hoe geef je medezeggenschap vorm in roerige tijden?

De zorg in nederland staat voor veel uitdagingen. Zorgorganisaties hebben te maken met forse krapte op de arbeidsmarkt, toenemende werkdruk, toenemende wet- en regelgeving, lange wachttijden en de druk van de overheid en zorgverzekeraars om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de uitgaven voor de zorg te beheersen.

Uit: OR magazine 4 (2020) 1/2 (februari), p. 11


Uit de bedrijfscommissie

Bemiddelen kan ook zonder conflict: Goede relatie, toch naar de Bedrijfscommissie

Soms zijn OR en bestuurder het in hoofdlijnen met elkaar eens, maar durft de OR geen advies te geven of in te stemmen omdat hij de gevolgen van het voorgenomen besluit onvoldoende kan overzien.

Uit: OR magazine 3 (2019) 12 (december), p. 32


Vraag het aan de SER

Wees attent op wijzigingen: Wat betekent het pensioenakkoord voor de or?

Hoe zit het met de rol van de or bij de uitvoering van het nieuwe pensioenakkoord? Bij veranderingen in de pensioenwetgeving is er geen instemmingsrecht voor de or. Lees in de SER-column in or-magazine waarover de or wel meepraat als het gaat om pensioenen.

Uit: OR magazine 3 (2019) 11 (november), p. 31


Uit de bedrijfscommissie

De uitzondering bevestigt de regel: De samenwerking herstellen

De economische crisis heeft flinke impact op een bedrijf uit de industriesector. Na vijf magere jaren heeft de bestuurder goed nieuws voor de medewerkers: Het gaat een stuk beter met het bedrijf. Direct na die aankondiging krijgt de or klachten van de achterban. Waarom krijgen we geen dertiende maand?

Uit: OR magazine 3 (2019) 10 (oktober), p. 33


Vraag het aan de SER

Hoe bepalen we onze koers?

Breng structuur aan en stel prioriteiten. Wij zijn als nieuwe ondernemingsraad net van start gegaan en er komt best veel op ons af. Hoe zorgen we ervoor dat we niet verdrinken in alle onderwerpen?

Uit: OR magazine 3 (2019) 9 (september), p. 30


Uit de bedrijfscommissie

Scholing om bijzondere rol OR-lid

Een scholingsplan is voor elke or cruciaal. Regelmatige scholing maakt dat or-leden een betere gesprekspartner zijn en ook goed zijn voorbereid op hun taak. De SER helpt or-en daarbij met een online stappenplan voor het opstellen van een scholingsplan.

Uit: OR magazine 3 (2019) 7/8 (juli/augustus), p. 38


Vraag het aan de SER

Help! Hoe vinden we kandidaten voor de OR? Tussentijdse verkiezingen

Wij zijn een OR van elf leden, er zijn al vier or-leden weg en binnenkort stromen er nog eens vier uit, wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Onze zittingstermijn loopt in december af. Volgens ons reglement moeten we tussentijdse verkiezingen houden, maar door allerlei ontwikkelingen is het animo voor or-werk ver te zoeken. Waar halen we de kandidaten vandaan?

Uit: OR magazine 3 (2019) 6 (juni), p. 32


Uit de bedrijfscommissie

Meepraten is nog geen meebeslissen

Een werkneemster bij een groot bedrijf op het gebied van HRM wordt geconfronteerd met een reorganisatie. Haar functie vervalt. Op dat moment vraagt ze zich af waar ze terecht kan met vragen? Is er wel een OR? Het blijkt van niet, ondanks de verplichting om er een in te stellen. Daarom klopt ze aan bij de bedrijfscommissie.

Uit: OR magazine 3 (2019) 5 (mei), p. 32


Vraag het aan de SER

Meer mogelijk dan je denkt: Blijf mee-beslissen

Het is moeilijk de OR vol te krijgen. Kunnen we de medezeggenschap ook anders vormgeven, binnen de kaders van de WOR?

Uit: OR magazine 3 (2019) 4 (april), p. 15


Uit de bedrijfscommissie

Werken in de schoolvakanties, kan dat wel?

Een MBO-school vraagt de OR om in te stemmen met het aanpassen van de vakantieregeling. Tussen bestuurder en OR is een impasse ontstaan. Hoe komen partijen daar uit?

Uit: OR magazine 3 (2019) 3 (maart), p. 15


Vraag het aan de SER

Goed voorbeeld doet goed volgen: gebruik je scholingsrechten

Je hoort de laatste tijd veel over het belang van een leven lang ontwikkelen. Welke rol kun ja als OR hierbij spelen?

Uit: OR magazine 3 (2019) 1/2 (februari), p. 30


Uit de bedrijfscommissie

Wat boven wordt beslist, komt niet naar beneden: Or kan selectiever zijn

Een OR vraagt de bedrijfscommissie om te bemiddelen, omdat de bestuurder hem niet op tijd bij besluitvorming betrekt.

Uit: OR magazine 2 (2018) 12 (december), p. 31


Vraag het aan de SER

Publiceren kandidatenlijsten: is dat strijdig met de AVG?

Wij zijn bezig met de voorbereidingen van de OR-verkiezing. Een van de stappen is het bekendmaken van de kandidatenlijsten door de OR aan de in de onderneming werkzame personen. Maar mag dat eigenlijk nog wel nu de AVG van kracht is?

Uit: OR magazine 2 (2018) 11 (november), p. 31


Uit de bedrijfscommissie

Ingehaald door de realiteit

De Bedrijfscommissie ontvangt een verzoek om bemiddeling van de OR van een bedrijf in de chemische industrie. De OR meent dat hem adviesrecht toekomt in een bepaalde kwestie, maar de bestuurder denkt daar anders over. Partijen worden uitgenodigd voor een bemiddelingszitting begin december.

Uit: OR magazine 2 (2018) 10 (oktober), p. 30


Vraag het aan de SER

Verstrekking financiële gegevens aan OR. Waar heeft de or recht op?

Ik ben financieel manager en voorzie de OR van financiële cijfers. Maar de OR vraagt steeds vaker om meer. Ik ben hier terughoudend in. Waar kan ik juridisch gezien 'de streep trekken' gelet op de informatieplicht

Uit: OR magazine 2 (2018) 9 (september), p. 14


Uit de bedrijfscommissie

Anonieme melding: Directeur weigert OR in stellen

Iemand die anoniem wenst te blijven dient een verzoek om bemiddeling in bij de Bedrijfscommissie. Hij of zij geeft aan de directeur van een bouwbedrijfs de instelling van een (verplichte) OR tegenhoudt. Er is wel een PVT.

Uit: OR magazine 2 (2018) 7/8 (juli), p. 15


Vraag het aan de SER

Persoonsgegevens verstrekken aan vakbonden. En de privacy dan?

Een van de vakbonden die is aangeschreven in verband met onze aankomende OR-verkiezingen stelt recht te hebben op de medewerkerslijsten van onze organtie. Is dat zo en is dat geen schending van de privacyregels?

Uit: OR magazine 2 (2018) 6 (juni), p. 6


Uit de bedrijfscommissie

Vergoeding kosten raadplegen deskundige. Goede communicatie voorkomt gedoe

Een personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft een externe deskundige ingeschakeld, maar de bestuurder weigert de kosten ervan te vergoeden. Het was de bestuurder niet duidelijk dat het om juridische bijstand ging. Hij meende dat het om het raadplegen van een pensioendeskundige ging in plaats van een advocaat en voelt zich daardoor op het verkeerde been gezet. Ze komen er samen niet uit en daarom vraagt de pvt de bedrijfscommissie om te bemiddelen.

Uit: OR magazine 2 (2018) 5 (mei), p. 31


Vraag het aan de SER

Instemmingsrecht tijdelijk wijziging werktijdenregeling? Hoe tijdelijk is tijdelijk?

Onze bestuurder is van mening dat er instemming nodig is als hij tijdelijk de werktijdenregeling wil aanpassen, bijvoorbeeld voor een pilot of in een noodgeval. De OR meent echter dat voor een wijziging van de werktijdenregeling altijd instemming nodig is. Wie heeft gelijk?

Uit: OR magazine 2 (2018) 4 (april), p. 27


Uit de bedrijfscommissie

Nieuwe regeling en verworven rechten reiskostenvergoedingen

Bij een welzijnsorganisatie zijn verschillende afspraken met medewerkers gemaakt over een tegemoetkoming in de kosten van het woon-werkverkeer. Maar volgens de cao moet hiervoor een uniforme regeling komen, die de instemming behoeft van de or. De or stemt echter niet in met een voorstel daartoe van de bestuurder, omdat sommige medewerkers erop achteruit zouden gaan. De or vindt dat het gaat om verworven rechten. Or en bestuurder komen er samen niet uit en daarom verzoekt de bestuurder de bedrijfscommissie om te bemiddelen.

Uit: OR magazine 2 (2018) 3 (maart), p. 18


Vraag het aan de SER

Meer zetels dan kandidaten: Wat te doen met de vacante zetel?

Bij de verkiezing van onze or hanteren wij het lijstenstelsel. De uitslag kent drie zetels toe aan een vakorganisatie met twee kandidaten op zijn lijst. In ons reglement is niet geregeld hoe die derde zetel wordt ingevuld. Wat moeten we nu?

Uit: OR magazine 2 (2018) 1/2 (februari), p. 14


Uit de bedrijfscommissie

Uitstel OR-Verkiezingen

De OR van een zorginstelling stelt de verkiezingsdatum uit met maximaal 18 maanden. Reden is de aankomende samenwerking met een andere organisatie. Maar dat gaat een betrokken vakbond te ver en die schakelt de bedrijfscommissie in

Uit: OR magazine 1 (2017) 7 (december), p. 35


Vraag het aan de SER

Eens zetel geweigerd, altijd geweigerd? Kieswet als voorbeeld

Als een kandidaat op de reservelijst weigert een vacature in de OR op te vullen, dan kan hij bij de volgende vacature toch weer als eerste in aanmerking komen voor een zetel in de OR. Dat staat in het voorbeeldreglement ondernemingsraden van de SER. Wat is daar de juridische achtergrond van? In de WOR vind ik daar niets over.

Uit: OR magazine 1 (2017) 6 (november), p. 35


Uit de bedrijfscommissie

Staand beleid strijdig met CAO

Een organisatie in de kinderopvang kent een attentiebeleid dat medewerkers bij dienstjubilea een uitkering geeft. De bestuurder wil dit beleid direct schrappen omdat de cao-kinderopvang een soortgelijke, maar wel andersluidende, bepaling kent waarvan niet mag worden fgeweken – ook niet in positieve zin. De or meent dat er wel in positieve zin van de cao mag worden afgeweken. En, zo stelt de or, de bestuurder mag beleid dat in samenspraak met de or tot stand is gekomen, niet eenzijdig intrekken.

Uit: OR magazine 1 (2017) 5 (oktober), p. 35


Vraag het aan de SER

Heeft de OR adviesrecht bij sluiten afdeling?

Wij zijn de OR van een zorginstelling met elf locaties. Op een van die vestigingen wordt een afdeling gesloten. Er is geen sprake van gedwongen ontslagen, want de medewerkers worden geplaatst op andere afdelingen van deze locatie. De OR is niet om advies gevraagd, maar had dat eigenlijk wel gemoeten?

Uit: OR magazine 1 (2017) 4 (september), p. 35


Uit de bedrijfscommissie

Geen animo voor de OR?

Een werknemer van een organisatie van ruim 1300 werknemers wil dat de bestuurder een or instelt. De werkgever stelt dat er bij hem geen onwil is om een or in te stellen, maar dat de animo bij de werknemers ontbreekt. Hij baseert dit op het feit dat hij enkele jaren geleden een oproep deed in het personeelsblad, waarop geen reacties zijn gekomen.

Uit: OR magazine 1 (2017) 2 (juli/augustus), p. 27


Vraag het aan de SER

Wat te doen met lege zetels? Alternatieve invulling

Binnen onze OR beraden wij ons momenteel over onze structuur en werkwijze. Wij hebben nu twee vacante zetels en vragen ons af hoe wij die op een alternatieve manier zouden kunnen invullen, bijvoorbeeld met het instellen van klankbordgroepen of het inzetten van medewerkers voor bepaalde onderwerpen.
Moeten wij dit formeel vastleggen in ons reglement of kunnen wij dit ook gewoon zo met onze bestuurder afspreken? Welke ruimte is er om creatief met onbezette zetels om te gaan wen welke haken en ogen zitten hier aan vast?

Uit: OR magazine 1 (2017) 1 (juni), p. 18


Het Praktijkblad Ondernemingsraad en OR-Informatie bundelen hun krachten en gaan samen verder in de nieuwe titel: OR magazine.


SER-Rubriek OR Informatie

De SER heeft een vaste rubriek in het blad OR Informatie. In deze rubriek bespreekt de SER elke twee maanden vragen over medezeggenschap in de dagelijkse praktijk. In de tussenliggende maanden wordt telkens een in het oog springend geschil behandeld dat ter bemiddeling is voorgelegd aan een van de bedrijfscommissies.


Uit de Bedrijfscommissie

Vooral door ongelukkige communicatie: Gebrek aan vertrouwen in de or

Enkele leden van de or van een sociale werkplaats menen dat het dagelijks bestuur van de or (DB) te weinig doet om belangrijke onderwerpen op de or-agenda te plaatsen, zoals een klokkenluidersregeling of een arbo-regeling. Zij verwijten het DB te veel op eigen houtje te opereren, te nauwe banden met de bestuurder te onderhouden en adviezen uit brengen waarover in de or niet is gesproken. Zij vinden dat zij hun or-werk niet goed kunnen doen als het DB de WOR niet goed naleeft en verzoeken de bedrijfscommissie om bemiddeling.

Uit: OR Informatie 43 (2017) 5 (mei), p. 18


Vraag het aan de SER

Valt dit onder het instemmingsrecht?: Aanstelling re-integratieverpleegkundige

Onlangs is het verzuim/re-integratiebeleid van onze organisatie gewijzigd. Er is een re-integratieverpleegkundige (rvk) aangesteld die kennis heeft van medicijnen, medische ingrepen, preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. De rvk werkt als ‘verlengde arm’ van onze bedrijfsarts en heeft als verpleegkundige afgebakende bevoegdheden, zodat hijzelf tuchtrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden. Valt dit onder het instemmingsrecht van de or?

Uit: OR Informatie 43 (2017) 4 (april), p. 18


Uit de Bedrijfscommissie

“Hartelijk dank voor uw tussenkomst”: Ook succes zonder daadwerkelijke bemiddeling

De Nederlandse tak van een wereldwijd concern kent een centrale ondernemingsraad (cor) en vijf onderliggende or’en. Eén van die or’en meent dat zijn invloed en rechten worden uitgehold doordat de bestuurder diverse voorgenomen besluiten voor advies en instemming ten onrechte niet aan hem, maar aan de cor voorlegt.

Uit: OR Informatie 43 (2017) 3 (maart), p. 12


Vraag het aan de SER

Afwijken van het kiesgroepenstelsel? De geoormerkte zetel

“Tot nu toe hanteert onze organisatie voor de or-verkiezingen het kiesgroepenstelsel. Wij denken erover om dit stelsel los te laten en over te stappen naar een systeem waarbij iedere medewerker een stem kan uitbrengen op een van de kandidaten, waarbij het niet uitmaakt uit welke van de huidige kiesgroepen deze komt. Om te garanderen dat alle afdelingen en bedrijfsonderdelen toch in de or vertegenwoordigd blijven, willen wij een aantal zetels voorbestemmen voor deze groepen. Mag dat?”

Uit: OR Informatie 43 (2017) 01 (januari), p. 33


Uit de bedrijfscommissie

Artikel 24 en 25: Aanwezigheid commissaris in de overlegvergadering

Een bestuurder van een besloten vennootschap is van plan om een reorganisatie door te voeren en legt dit ter advisering voor aan de or. De or meent dat hij het recht heeft om de raad van commissarissen (rvc) uit te nodigen voor een overlegvergadering waarin dit onderwerp wordt besproken, omdat het volgens de or een adviesaanvraag is conform artikel 25 van de WOR. De bestuurder is het daar niet mee eens. Or en bestuurder wenden zich gezamenlijk tot de bedrijfscommissie met een bemiddelingsverzoek

Uit: OR Informatie 42 (2016) 12 (december), p. 12


Vraag het aan de SER

Wat is het quorum? Tellen lege zetels mee?

Onze or bestaat uit 17 leden. Volgens ons reglement kan een vergadering plaatsvinden bij de aanwezigheid van de helft van het aantal leden plus één. Is het juridisch quorum dan 9,5 (17:2 + 1)? Onze or telt 15 zetels waarvan er 12 zijn gevuld. De secretaris is van mening dat het quorum bij 7 ligt, maar volgens mij is het 8. Tellen lege zetels mee?

Uit: OR Informatie 42 (2016) 11 (november), p. 35


Uit de bedrijfscommissie

Reiskostenvergoeding: Als de reiskosten de pan uit rijzen

Doordat een organisatie gaat verhuizen naar een andere stad, zullen veel medewerkers langer moeten reizen om op hun werk te komen. Daarom maken bestuurder en or afspraken over een tijdelijke aanvullende reiskostenvergoeding voor alle medewerkers voor wie de afstand tussen wonen en werken zal toenemen. Deze afspraak komt bovenop de afspraken over vergoeding van woon-werkverkeer in de cao. De daadwerkelijke verhuizing vindt echter pas enkele jaren later plaats en in die tussentijd wordt de cao gewijzigd, inclusief de reiskostenregeling. De nieuwe regeling in de cao vergoedt - in tegenstelling tot de oude cao - ook de kosten van reisafstanden tot tien kilometer.

Uit: OR Informatie 42 (2016) 10 (oktober), p. 33


Vraag het aan de SER

Or-lid keert vakbond de rug toe: Zetelroof?

Peter de Jong is jaren geleden in de or gekozen via de kandidatenlijst van een vakbond. Uit onvrede met die vakbond overweegt hij zijn lidmaatschap op te zeggen en lid te worden van een andere vakbond. Zijn huidige bond staat op het standpunt dat hij dan zijn zetel moet afstaan aan een andere kandidaat op hun lijst. Kan De Jong op deze wijze uit de or worden gezet of behoort de zetel hem (persoonlijk) toe en mag hij als gekozen lid gewoon in de ondernemingsraad aanblijven?

Uit: OR Informatie 42 (2016) 9 (september), p. 31


Uit de bedrijfscommissie

Geheimhouding: Voorzitter uitsluiten om schenden geheimhouding?

Bij een keten van bedrijven in de zorg is er een conflict tussen de bestuurder en de or-voorzitter. De bestuurder vindt dat de or-voorzitter diverse keren de geheimhoudingsplicht heeft geschonden in kwesties die gingen over de mogelijke verkoop of sluiting van een van de bedrijven. Ook zou hij zich negatief opstellen tijdens vergaderingen, waarover een externe partij had geklaagd. De druppel die de emmer doet overlopen is een beledigende e-mail van de or-voorzitter aan de bestuurder. Hier is sprake van een onherstelbaar beschadigde vertrouwensband, vindt de bestuurder. Hij wendt zich tot de bedrijfscommissie met het verzoek de or-voorzitter te adviseren vrijwillig zijn taken als voorzitter en lid neer te leggen

Uit: OR Informatie 42 (2016) 7/8 (juli/augustus), p. 10


Vraag het aan de SER

Kandidaten voor de or: Duo-or-baan?

Het is soms moeilijk kandidaten voor de or te vinden. Mensen hebben het vaak te druk. Is het mogelijk om je als duo kandidaat te stellen, zodat je het or-werk met z’n tweeën kunt doen?

Uit: OR Informatie 42 (2016) 6 (juni), p. 25


Uit de bedrijfscommissie

Bemiddeling: Conflict over faciliteiten en gebrek aan vertrouwen

Een or en een bestuurder hebben al meer dan vier jaar een conflict over de tijd en de faciliteiten die de or krijgt voor zijn werkzaamheden. Het conflict is zo hoog opgelopen dat er inmiddels sprake is van een forse wederzijdse vertrouwensbreuk, die de medezeggenschap in de organisatie verlamt. De partijen roepen de bemiddeling van de bedrijfscommissie in om uit deze patstelling te komen.

Uit: OR Informatie 42 (2016) 5 (mei), p. 29


Vraag het aan de SER

Hoe betrek je flexwerkers bij de medezeggenschap?

Het aantal flexwerkers neemt steeds meer toe. Het gaat niet alleen om werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, maar ook om oproepkrachten, payroll-werknemers, uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp’ers. Al hebben ze geen vast contract, toch willen ook flexwerkers kunnen meepraten over het beleid en de gang van zaken in de onderneming. Het is ook zakelijk gezien slim. Wanneer onderneming en werkenden bij elkaar betrokken zijn, is dit bevorderlijk voor de arbeidsverhoudingen, het uitwisselen van informatie, het welbevinden van de werkende, de productiviteit en het rendement van de onderneming.

Uit: OR Informatie 42 (2016) 4 (april), p. 12


Uit de bedrijfscommissie

Rusttijdenregeling: Pauze in de knel

In een verpleeghuis wordt voor de zorgvorm ‘kleinschalig wonen’ een dienstrooster ingevoerd met diensten van acht uur met een doorbetaalde pauze van vijftien minuten. Tot aan deze verandering duurde een dienst 8,5 uur, waarin begrepen een onbetaalde pauze van een half uur. In de praktijk blijkt dat het moeilijk is om de doorbetaalde pauze van een kwartier echt te benutten waardoor er sprake is van onvoldoende rusttijd voor de medewerker.

Uit: OR Informatie 42 (2016) 3 (maart), p. 23


Vraag het aan de SER

OR en fusie: Nieuwe onderneming nieuwe or

Hoe organiseer je de medezeggenschap na een fusie?

Uit: OR Informatie 42 (2016) 1-2 (januari/februari), p. 13


Uit de bedrijfscommissie

Scholing: Meningsverschil over vrijheid or bij keuze scholing

De SER benadrukt altijd het belang van kwalitatief goede scholing voor or-leden. Meestal komen or en bestuurder er wel uit over de vraag hoe vaak de or op cursus mag of waar die cursus plaatsvindt. Maar als ze er samen niet uitkomen, kunnen ze hun geschil ter bemiddeling voorleggen aan de Scholingskamer van de Bedrijfscommissie.

Uit: OR Informatie 41 (2015) 12 (december), p. 16


Vraag het aan de SER

Scholingskosten: Bestuurder wil niet betalen

Wij willen met de or op cursus, maar onze werkgever wil er niet voor betalen. Wat kunnen we doen?

Uit: OR Informatie 41 (2015) 11 (november), p.23


Uit de bedrijfscommissie

Medezeggenschap in een vrijwilligersorganisatie: Pvt of or?

Hoe organiseer je de medezeggenschap in een organisatie die voor het overgrote deel uit vrijwilligers bestaat? Over deze vraag was verschil van mening in een organisatie met 16 mensen in vast dienst en 104 vrijwilligers. Ze legden hun geschil voor aan de bedrijfscommissie. Verzoekers, zowel medewerkers in vaste dienst als vrijwilligers, vinden dat er een ondernemingsraad moet komen. Zij worden gesteund door het merendeel van hun collega’s. De bestuurder daarentegen kiest voor het instellen van een personeelsvertegenwoordiging (pvt). Gelet op het feit dat vrijwilligers op een iets grotere afstand staan tot de organisatie, acht hij een or een te zwaar orgaan.

Uit: OR Informatie 41 (2015) 10 (oktober), p. 33


Vraag het aan de SER

Internetgebruik en achterbanraadpleging: Werkgever beperkt faciliteiten or

Onze werkgever heeft beperkingen gesteld aan het gebruik van internet. Daardoor is het voor ons moeilijk om aan informatie te komen. Ook kunnen wij niet vrij door het gebouw lopen om zaken met medewerkers te bespreken; daartoe moeten wij eerst een verzoek indienen bij de betrokken manager. De bestuurder heeft daarmee ook inzage in wat wij als or inzien. Wat kunnen we hieraan doen?

Uit: OR Informatie 41 (2015) 9 (september), p. 42


Uit de bedrijfscommissie

Arbeidsvoorwaardenoverleg: Het belang van gelijkwaardige partijen

In een organisatie zonder cao bespreekt de ondernemer de arbeidsvoorwaarden met de or in plaats van met de vakbonden. Er ontstaat een geschil over de uitleg van een bepaling in de geldende arbeidsvoorwaarden, die over automatische prijscompensatie gaat. Or en ondernemer willen beiden de bepaling aanpassen. De or wil echter eerst weten of zijn uitleg van de huidige bepaling de juiste is, omdat hij dan verwacht een sterkere onderhandelingspositie te hebben.

Uit: OR Informatie 41 (2015) 7/8 (juli / augustus), p. 35


Vraag het aan de SER

Medezeggenschapsstructuur: Wel of niet aanpassen?

Onze organisatie is wegens diverse fusies in relatief korte tijd !ink gegroeid en kent inmiddels meerdere vestigingen verspreid over het hele land. We hebben momenteel nog slechts één or voor onze hoofdvestiging maar er bereiken ons signalen dat er ook behoefte bestaat aan medezeggenschap in de andere vestigingen. Moeten wij onze medezeggenschapsstructuur aanpassen en zo ja, wat is mogelijk?

Uit: OR Informatie 41 (2015) 6 (juni), p. 23


Uit de bedrijfscommissie

Verkiezingen: Onregelmatigheden bij or-verkiezingen

Jan van Dijk (gefingeerde naam) stelt zich kandidaat voor de or, maar wordt niet gekozen. Hij vermoedt dat de organisatie hem buiten de or wil houden en vindt de verkiezingsprocedure op meerdere punten niet zorgvuldig. Hij klopt aan bij de bedrijfscommissie.

Uit: OR Informatie 41 (2015) 5 (mei), p. 35


Vraag het aan de SER

Contact met de achterban: Personeel meer betrekken?

oe kunnen we het personeel beter bij het or-werk betrekken? Deze vraag leeft bij veel or-leden. Om de werknemers in de onderneming goed te kunnen vertegenwoordigen, is het belangrijk om continu goed contact met de achterban te hebben. Dat kan or én achterban veel nuttige informatie en innovatieve ideeën opleveren. Bovendien biedt het de collega's de mogelijkheid om mee te denken en invloed uit te oefenen. De or kan de inbreng van de achteban gebruiken in de dialoog met de bestuurder. Dat draagt bij aan meer betrokkenheid en draagvlak voor besluiten, waardoor de onderneming beter kan functioneren.

Uit: OR Informatie 41 (2015) 4 (april), p. 25


Uit de bedrijfscommissie

Pensioenen: Or wil compensatie versoberde pensioenregeling

De or weigert in te stemmen met een wijziging van de pensioenregeling. Door een wetswijziging (Witteveenkader 2015) moet de pensioenopbouw worden verlaagd. Daardoor gaat de werkgever minder pensioenpremie betalen en houdt hij geld over. Or en bestuurder zijn het oneens over de wijze van besteding van het vrijgekomen geld. De wetswijziging betekent een versobering van het pensioen van de medewerkers en daarom wil de or dat de medewerkers hiervoor structureel worden gecompenseerd. De bestuurder is van mening dat hij met een tijdelijke compensatie, in het licht van te verwachten toekomstige stijgingen van de pensioenlasten, een acceptabel voorstel heeft gedaan.

Uit: OR Informatie 41 (2015) 3 (maart), p. 33


Vraag het aan de SER

Kandidaten werven: Hoe krijg je de OR vol?

Het is elke keer weer moeilijk om genoeg kandidaten te vinden voor de or. Hoe krijgen we de or vol? Jouw or is niet de enige met dit probleem. Veel or’s kampen met een gebrek aan kandidaten. Dit heeft niet zozeer te maken met een gebrek aan interesse, maar eerder met andere factoren zoals onvoldoende vertrouwen tussen or en bestuurder, onvoldoende bewustzijn van de belangrijke rol van medezeggenschap, en de cultuur van de onderneming en de or.

Uit: OR Informatie 41 (2015) 1-2 (februari), p. 20


Uit de bedrijfscommissie

Kledingbeleid : Bestuurder voert wijziging door zonder instemming

De or van een zorginstelling klopt bij de bedrijfscommissie aan, omdat de bestuurder een richtlijn over het kledingbeleid heeft gewijzigd zonder instemming van de or. De gewijzigde richtlijn stelt extra eisen aan de kleding van de medewerkers in verband met de gezondheid van de medewerkers en de cliënten. De or was aanvankelijk wel om instemming gevraagd, maar heeft deze niet gegeven. De wijziging is uiteindelijk toch ingevoerd zónder de instemming van de or. Ook heeft de bestuurder geen vervangende toestemming aan de kantonrechter gevraagd.

Uit: OR Informatie 40 (2014) 12 (december), p. 17


Vraag het aan de SER

Reorganisatie: Zittingstermijn verlengen?

Vraag: Binnenkort loopt onze zittingstermijn af en moeten we verkiezingen uitschrijven. Dat is niet zo handig, omdat het bedrijf middenin een reorganisatie zit. Is het mogelijk de zittingstermijn van de ondernemingsraad met bijvoorbeeld een paar maanden te verlengen?

Uit: OR Informatie 40 (2014) 11 (november), p. 31


Uit de bedrijfscommissie

Handtekeningenactie over bedrijfs-cao : Vermeend opruiend gedrag or-lid

Een or-lid heeft een officiële waarschuwing gekregen omdat hij het personeel van de onderneming onder druk zou hebben gezet met een handtekeningenactie over de invoering van een bedrijfs-cao. De or vindt dat deze actie deel uitmaakt van de achterbanraadpleging van de or en dat het betroken or-lid bescherming tegen benadeling geniet (artikel 21 WOR). De bestuurder is van oordeel dat de medewerker niet als or-lid is aangesproken, maar als medewerker van de onderneming en dat daarom van benadeling geen sprake is.

Uit: OR Informatie 40 (2014) 10 (oktober), p. 23


Vraag het aan de SER

Kandidaatstelling voor de or : via vakbond of vrije lijst

Vraag: Ik ben lid van een vakbond en wil in de or, maar de vakbond stelt mij niet kandidaat. Kan ik mij dan via een vrije lijst verkiesbaar stellen? Ja, dat kan, maar dan heb je wel de hulp van een collega nodig die niet lid van een vakbond is.

Uit: OR Informatie 40 (2014) 9 (september), p. 25